TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับ สพธอ.

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับ สพธอ. ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ประธานกรรมการ

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

กรรมการโดยตำแหน่ง

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

กรรมการโดยตำแหน่ง

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางการดี เลียวไพโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสังคม)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางเมธินี เทพมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางทิพยสุดา ถาวรามร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐกิจการเงิน)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน