TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

รู้จัก EDC Documents

รู้จัก EDC

ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน โลกออนไลน์กลับไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป ดูได้จากข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การสร้างความรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันให้กับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างเยาวชน และผู้สูงอายุ จึงเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ ETDA ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยที่ ETDA ได้มีการสำรวจ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มเยาวชน และผู้สูงอายุที่มาลำดับต้นๆ จึงได้นำมาสู่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการทำงานในระยะแรก​ ​
EDC_about.jpg
โดย ETDA ได้มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการ Internet for Better Life หรือ IFBL (ไอ เอฟ บี แอล) มาตั้งแต่ปี 2561 ที่มุ่งถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะคนไทย เยาวชนและผู้สูงอายุให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่ถ่ายทอดอบรมโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงการผลิตสื่อเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น อินโฟกราฟิก และต่อมาได้มีการต่อยอดจนเกิดเป็นหลักสูตร “การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต” หรือ “ETDA Digital Citizen” (EDC) เพื่อเป็นคู่มือในการเดินหน้าพัฒนาคนไทยให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

EDC_about2.jpg
ในปี 2564 ETDA จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ IFBL (ไอ เอฟ บี แอล) สู่ EDC หรือ ETDA Digital Citizen เพื่อรวบรวมความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับคนไทย เพราะการที่เราจะรู้เท่าทันได้นั้น เราต้องรู้จักและเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างรอบๆ ตัวเราในโลกดิจิทัล เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การสื่อสาร การจัดการความปลอดภัย และการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เป็นต้น

​การเรียนรู้ที่ดี ต้องไม่ยัดเยียด ETDA จึงค่อยๆ ทยอยปล่อยความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งหลักสูตรออนไลน์ หนังสือ คลิปวิดีโอ แถมบางครั้งเรายังออกไปให้ความรู้ร่วมกับพันธมิตรที่สนใจ และอยากให้ ETDA เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันสิ่งที่เรามี

EDC ยินดีเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ในชีวิตคุณทุกคน เราไม่กดดันให้คุณต้องเรียนรู้ เราค่อยๆ เรียนรู้ไปด้วยกัน และเมื่อมีปัญหา เรายินดียืนเคียงข้างคนไทยทุกคน แล้วเราจะมาปลดล็อคข้อจำกัดทางเทคโนโลยีดิจิทัลไปด้วยกัน สามารถติดตามความคืบหน้าของ EDC ได้แบบอัปเดตผ่านทางเฟซบุ๊ก ETDA Thailand

 

กลุ่มเป้าหมาย

EDC_about3.jpg