TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

การรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Documents

Electronic Delivery Service Provider Certification

 

Banner2.jpg

ติดตามรายละเอียดการให้บริการได้ทีนี่


บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic delivery service) ตาม ขมธอ. 35-2566 เป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ส่งข้อมูลต้นทาง (original sender) กับผู้รับข้อมูลปลายทาง (final recipient) ผ่านผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะทำหน้าที่จัดทำหลักฐานการส่งและการรับข้อมูลเพื่อยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับส่งข้อมูล (เช่น หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้ให้บริการได้รับข้อมูลต้นฉบับจากผู้ส่งข้อมูลแล้ว หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้ให้บริการได้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูลแล้ว)

 

Banner3.jpg

ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delivery Service Provider: EDSP) ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการนำส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้บริการหรือผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐหรือกับผู้ประกอบการรายอื่น โดยมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
 
Banner4_a.jpg
Banner4_b.jpg
Banner4_c.jpg
 
 
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมใช้งาน และน่าเชื่อถือ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีแนวทางในการให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่ใช้บริการว่าข้อมูลได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงของการสูญหาย การโจรกรรม ความเสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเปิดบริการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 35-2566) ขึ้น ซึ่งใช้ได้กับหลากหลายบริการ เช่น 
  • ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร
  • ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับระบบ National Single Window (NSW)
  • ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

information

เกี่ยวกับ
ขอรับบริการ
ขอรับบริการ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง