TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

การขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

การตรวจสอบและการขอใช้สิทธิ

      สพธอ. จัดให้มีช่องทางในการรับคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอเพิกถอนความยินยอม ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

      ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
                        >> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการการขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
      เมื่อท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมเอกสารประกอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณียื่นคำร้องแทนเจ้าของข้อมูล) มาที่ สพธอ. ผ่านทางอีเมล [email protected]

      สพธอ. จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ สพธอ. ได้รับแบบฟอร์มขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล

การร้องเรียน

      เพื่อให้เกิดการปรับปรุงในเรื่องความบกพร่อง ล่าช้า ไม่โปร่งใส หรือไม่เหมาะสมในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเรา เพื่อร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า สพธอ. ได้มีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด