TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

คำถามนี้ดีพี่ตอบให้: ETDA Sandbox คืออะไร อยากเข้าต้องทำยังไง?

Digital Service Documents
  • 01 พ.ย. 64
  • 1826

คำถามนี้ดีพี่ตอบให้: ETDA Sandbox คืออะไร อยากเข้าต้องทำยังไง?

1. Sandbox คืออะไร?

การเตรียมความพร้อมให้เจ้าของบริการหรือนวัตกรรม โดยเป็นการทดสอบการทำงานของนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมที่จำกัด เพื่อให้การจัดการข้อผิดพลาด และลดผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ คล้ายกับการเล่นในกระบะทราย (Sandbox) ที่นอกจากจะมีพื้นที่จำกัดเฉพาะแล้ว เมื่อพลาดพลั้งก็จะไม่บาดเจ็บมาก และยังง่ายต่อปรับปรุงแก้ไขอีกด้วย

2. ETDA Sandbox คืออะไร?

การทดสอบและพัฒนา นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำ “นวัตกรรม” หรือ “บริการ” เข้ามาทดสอบในสภาพแวดล้อมการให้บริการกับผู้ใช้งานในวงจำกัด ก่อนนำไปให้บริการจริง เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถรองรับ New Business Model ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

3. เข้าร่วม ETDA Sandbox แล้วได้อะไร?

ผู้ที่ได้เข้าร่วม ETDA Sandbox จะได้รับการพิสูจน์และรับรองนวัตกรรมหรือบริการนั้น ๆ ว่าสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานหรือไม่ พร้อมรับคำแนะนำในการดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้บริการหรือนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

4. นวัตกรรมหรือบริการประเภทใดบ้าง ที่สามารถเข้าร่วม ETDA Sandbox?

1. เป็นบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด เช่น
  • สามารถพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาประเทศ หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ไม่มีกฎระเบียบรองรับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
  • มีความเสี่ยงที่จะขัดกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลของ ETDA
2. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งอาจจะไม่เคยนำไปใช้มาก่อน หรือแตกต่างจากบริการที่มีอยู่แล้วในประเทศ ให้บริการในวงจำกัด หรือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย ณ ปัจจุบัน

ประเภทของนวัตกรรมหรือบริการที่เข้าทดสอบ แบ่งเป็น (1) Digital ID (2) e-Document (3) e-Meeting

ทั้งนี้ หากเป็นบริการที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นและมีความประสงค์เข้าร่วมทดสอบใน ETDA Sandbox จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

Sandbox_FAQ_web2_4_Qs.jpg

5. ใคร ที่สามารถเข้าร่วมทดสอบใน ETDA Sandbox ได้บ้าง?

หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ ETDA กำหนด

Sandbox_FAQ_web5.jpg

6. ผู้สมัครเข้าร่วมทดสอบใน ETDA Sandbox ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหน่วยงาน หรือองค์กรที่สำนักงานกำหนดรับรอง
  • มีทรัพยากร (บุคลากร ระบบงาน เงินทุน)
  • มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาหรือการให้บริการนวัตกรรมหรือบริการที่เที่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ไม่เคยถูกสั่งห้าม ประกอบธุรกิจบริการทั้งหมด บางส่วนเป็นการชั่วคราว หรือไม่เคยถูกเพกถอนการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตตามกฎหมายว่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Sandbox_FAQ_web6-(1).jpg

7. หากสนใจเข้าร่วม ETDA Sandbox ต้องทำอย่างไร และต้องยื่นเอกสารได้ที่ไหน?

ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมทดสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ ETDA Sandbox และจาก ประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานในขั้นตอนก่อนเข้าร่วมทดสอบ ระหว่างเข้าร่วมทดสอบและการออกจาก Sandbox และสามารถ แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมทดสอบ ได้ที่ลิงก์ https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Digital-Service-Sandbox/channel.aspx

Sandbox_FAQ_web7.jpg

 

8. ระยะเวลาในการทดสอบของ ETDA Sandbox ใช้เวลาเท่าไหร่?

ระยะเวลาการทดสอบขึ้นอยู่กับนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วม โดยอยู่ที่ประมาณ 3-12 เดือน

Sandbox_FAQ_web8.jpg

9. มีกำหนดเวลาปิดรับสมัครไหม?

ไม่มีกำหนด

Sandbox_FAQ_web9.jpg

10. การเข้าร่วม ETDA Sandbox มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

Sandbox_FAQ_web10.jpg

11. การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะสามารถดูได้ที่ไหน?

ETDA จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมทดสอบทางหน้าเว็บไซต์ ETDA - Digital Service Sandbox

Sandbox_FAQ_web11.jpg

12. หากมีไอเดีย แต่ยังไม่มีนวัตกรรมหรือบริการที่ชัดเจน สามารถเข้าร่วม ETDA Sandbox ได้หรือไม่?

ผู้เข้าร่วมทดสอบจำเป็นต้องมี ระบบงาน บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และทรัพยากรณ์ด้านเงินทุน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสามารถทดลองการใช้งานได้จริงเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมได้

Sandbox_FAQ_web12.jpg


13. หากมีโมเดลธุรกิจ และพร้อมดำเนินธุรกิจแล้ว จำเป็นต้องเข้า ETDA Sandbox หรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม ETDA Sandbox สามารถดำเนินธุรกิจได้ปกติ

Sandbox_FAQ_web13.jpg

14. ถ้าเข้าร่วม ETDA Sandbox จะได้รับการรับรองหรือไม่?

ผู้ที่เข้าร่วม ETDA Sandbox จะได้การรับรองผลการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการ ตามขอบเขต และ Use Case ที่เข้าร่วมทดสอบฯ ต่อเมื่อผ่านการพิจารณาและออกจาก ETDA Sandbox แล้วเท่านั้น 

Sandbox_FAQ_web14.jpg

15. หน่วยงานหรือบริษัทที่เคยเข้าร่วมแล้ว สามารถเข้าร่วม ETDA Sandbox ได้อีกไหม?

สามารถเข้าร่วมได้ โดยนวัตกรรมหรือบริการที่สมัครเข้าร่วมต้องไม่ซ้ำกับนวัตกรรมหรือบริการรูปแบบเดิมที่เคยสมัครมาแล้ว


Sandbox_FAQ_web15.jpg

ETDA Sandbox ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัล ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน กฎหมายที่มีอยู่เดิม หรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)