TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

เปิดวิธีการแจ้งข้อมูลกฎหมาย DPS ไม่ยากอย่างที่คิด รีบลงทะเบียนก่อนสาย!

Digital Platform Services Documents
 • 27 ก.ย. 66
 • 7349

เปิดวิธีการแจ้งข้อมูลกฎหมาย DPS ไม่ยากอย่างที่คิด รีบลงทะเบียนก่อนสาย!

21 สิงหาคมที่ผ่านมา ไทยมีกฎหมายบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เรียกว่า เป็นการเอาจริงของภาครัฐเพื่อช่วยคุ้มครองผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกงออนไลน์

ดังนั้น กฎหมายนี้จึงเป็นอะไรที่น่าจับตามองมาก เพราะว่าผู้ใช้บริการ ผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้รับความเป็นธรรมในการใช้งานแพลตฟอร์ม หากเกิดปัญหาขึ้นก็จะมีที่รับแจ้งปัญหาอย่างถูกต้อง สามารถติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไม่มีการถูกเอาเปรียบจากแพลตฟอร์ม ส่วนทางแพลตฟอร์มเองก็จะได้รับความไว้วางใจจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้า ผู้ใช้บริการมากขึ้น เพราะมีการดูแลชี้แจงอย่างโปร่งใส จะเห็นได้การมาของกฎหมายบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยให้ระบบนิเวศด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น จุดหมายปลายทางอย่างที่ได้บอกไป ว่าเป็นการคุ้มครองมากกว่าการควบคุมเพราะทาง ETDA เองก็ชัดเจนในหน้าที่ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลปัญหาเฉพาะและผู้ประกอบธุรกิจ ปรึกษาหารือร่วมกัน ในการออกแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสม (Self-regulate) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 21 สิงหาคม 66 ที่ผ่านมา ไทยจึงมีกฎหมายบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าเป็นการเอาจริงของภาครัฐเพื่อช่วยดูแลให้การให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความโปร่งใส ความเป็นธรรม และมีการดูแลผู้ใช้บริการที่เหมาะสม

ลักษณะและประเภทของธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไปที่ต้องแจ้งให้ทราบ ภายใน 18 พ.ย. 66
ETDA-3-1.png

กฎหมายฉบับนี้ระบุให้เจ้าของแพลตฟอร์มที่มีลักษณะดังนี้ต้องมาแจ้งการประกอบธุรกิจ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นั้น จะครอบคลุมหลายธุรกิจไม่ใช่แค่อีคอมเมิร์ซที่ให้ผู้ซื้อกับผู้ขายอย่างเดียวเหมือนที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นบริการสื่อกลางที่ให้ผู้ใช้บริการ 2 ฝ่ายมาเชื่อมต่อกัน ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการกับผู้บริโภคก็ได้ โดยมีตัวอย่างประเภทของธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้ง ดังนี้
 • แพลตฟอร์มที่เป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace Platform)
 • แพลตฟอร์มแชร์หรือที่แบ่งปันทรัพยากรหรือบริการ เช่น บริการแชร์รถยนต์ บริการแชร์ที่พัก บริการจัดหาแม่บ้านหรือช่าง
 • แพลตฟอร์มใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน
 • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหากับคนอื่นๆ
 • แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ ครอบคลุมทั้งภาพ เสียงและวิดีโอ
 • แพลตฟอร์มที่รวบรวมและนําเสนอข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างๆไว้ที่เดียว
 • แพลตฟอร์มค้นหาข้อมูล (Searching Tools)
 • แพลตฟอร์มแผนที่ออนไลน์
 • แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
 • แพลตฟอร์มผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistants) ให้ข้อมูล ตอบคําถาม หรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
 • แพลตฟอร์มบริการคลาวด์ (Cloud Service Platform)
 • ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
 • เว็บเบราว์เซอร์ (web browsers)
 • ผู้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)
 • ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้ ETDA ทราบ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 1. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายในไทยเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ไทยเกิน 50 ล้านบาทต่อปี
 3. มีจำนวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในไทยเกิน 5,000 คนต่อเดือน โดยคำนวณจากการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด


ถ้าหากหน่วยงานหรือธุรกิจไหนไม่มั่นใจว่าธุรกิจของตัวเองเข้าข่ายธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือเปล่า ทาง ETDA ได้เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประเมินตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านเครื่องมือ https://eservice.etda.or.th/dps-assessment ในรูปแบบของการตอบคำถามง่ายๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการแจ้งการประกอบธุรกิจกับทาง ETDA โดยระบบประเมินตนเองนี้ จะครอบคลุมทั้ง ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับลักษณะการให้บริการ และคำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการทำแบบประเมินดังกล่าว ประมาณ 5 นาที และเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการประเมินให้ท่านทราบว่าธุรกิจบริการของท่านเข้าข่ายเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่ เพื่อให้ท่านสามารถเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการจดแจ้งในลำดับต่อไป

เราจะต้องใช้ข้อมูลและเอกสารอะไรบ้าง?
ธุรกิจที่เข้าข่ายธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจะต้องเตรียมข้อมูลหลักฐานตามรายการดังต่อไปนี้โดยยื่นจดแจ้งกับ ETDA

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เลขบัตรประชาชนพร้อมที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ หากเป็นนิตินิติบุคคลจะใช้ข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล และรอบระยะเวลาบัญชีเพิ่มด้วย
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ประกอบด้วยชื่อและประเภทของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการในไทย ระบุช่องทางให้บริการ เช่น ยูอาร์แอล (URL) หรือแอปพลิเคชัน พร้อมระบุรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ประเภทของผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ผู้ทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล จำนวนของผู้ใช้บริการรวมและแยกตามผู้ใช้บริการแต่ละประเภท รวมถึง ประเภทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการคลังสินค้า พร้อมระบุจำนวนรวมของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและจำนวนของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีจำนวนมากที่สุด 5 อันดับแรก รวมถึงการจัดการเรื่องร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงานในราชอาณาจักร ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจ อยู่นอกราชอาณาจักร
 6. คำยินยอมให้สำนักงานเข้าถึงข้อมูลที่ได้

หากต้องการคำปรึกษามีข้อสงสัยก็สามารถลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับคำปรึกษา "การแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล" แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับคำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

ETDA-3-2.png

แล้วเราสามารถแจ้งการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายสามารถแจ้งได้ 2 ช่องทางหลัก คือ

 1. ระบบจดแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Website) ของ สพธอ. http://eservice.etda.or.th/dps/
 2. ศูนย์กํากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ชั้น 21 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) โทรศัพท์ 02 123 1234 เวลา 08.30–17.30 น.


ขั้นตอนการลงทะเบียน
กรณีที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ ETDA
สำหรับผู้ประกอบการหรือธุรกิจไหนที่ต้องการลงทะเบียนด้วยตัวเอง จะต้องไปแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ศูนย์กํากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นจะได้รับแบบฟอร์มการแจ้งก่อนการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและแบบแสดงรายการข้อมูลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
 2. กรอกข้อมูลประกอบด้วย - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  - ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
  - ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก
  - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงานในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นแพลตฟอร์มต่างชาติ
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะออกใบรับแจ้งให้โดยลงวันที่ที่รับแจ้ง
 4. เมื่อผู้ประกอบการได้รับใบรับแจ้งแล้ว สามารถเริ่มประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลได้นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ใบรับแจ้ง
กรณีที่ลงทะเบียนผ่านเว็บ
 1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ด้วยการลงทะเบียนและขอสิทธิการใช้งานระบบ
 2. กรอกข้อมูลประกอบด้วย
  - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  - ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
  - ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก
  - ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงานในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นแพลตฟอร์มต่างชาติ
 3. หากส่งข้อมูลนอกเวลาทำการ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องในวันทำการถัดไป เมื่อเจ้าหน้าตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะออกใบรับแจ้งให้โดยลงวันที่ที่รับแจ้ง
 4. เมื่อผู้ประกอบการได้รับใบรับแจ้งแล้ว สามารถเริ่มประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลได้นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ใบรับแจ้ง
กำหนดการแจ้งการประกอบธุรกิจและบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บริการที่เข้าข่ายธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถเข้าไปแจ้งการประกอบธุรกิจกับ ETDA ได้เลยค่ะ โดยผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ต้องแจ้งให้ ETDA ทราบก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการมาก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นั้น หากอยู่ในกลุ่มของแพลตฟอร์มทั่วไป จะต้องแจ้งให้ ETDA ทราบภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 หากไม่แจ้งภายในเวลาดังกล่าว จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้ หลัก ๆ ก็คือคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเรา ๆ นี่แหละค่ะ โดยทาง ETDA จะเป็นเหมือนหน่วยงานกลางคอยสอดส่องให้ ในกรณีที่มีปัญหา เกิดข้อร้องเรียนก็จะเข้ามาช่วยเหลือได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นใครที่ทำธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมไปแจ้งการประกอบธุรกิจกับ ETDA กันนะ

สุดท้ายนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าแพลตฟอร์มนั้น มีการแจ้งให้ทราบกับทาง ETDA แล้ว?

หลังจากที่ทางผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้แจ้งให้ทาง ETDA ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง ETDA จะมีเครื่องหมายรับรองให้ทางผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้แจ้งการประกอบธุรกิจกับ ETDA แล้ว ทางผู้ประกอบธุรกิจเองก็จะสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้เลย ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ผู้ใช้บริการสังเกตได้ว่าธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้มีการมาแจ้งให้ ETDA ทราบแล้ว

ในส่วนของคนทั่วไปก็จะสามารถตรวจสอบได้อีกด้วยเช่นกัน โดย ETDA เขาจะมีเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/index.aspx ที่สามารถให้เราไปตรวจเช็คได้ว่าบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ ได้มีการแจ้งให้ ETDA ทราบหรือยัง เผื่อบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าเครื่องหมายรับรองนั้นของจริงหรือไม่ การตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ ETDA ก็จะอีกทางหนึ่งที่น่าเชื่อถือในการตรวจสอบได้

ซึ่งในอนาคตทาง ETDA เองก็จะมีสัญลักษณ์ที่ให้ผู้ใช้บริการ สามารถสังเกตได้ง่ายๆ ว่าบริการแพลตฟอร์มนี้มีการมาแจ้งให้ ETDA ทราบเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างเดียว

ดังนั้น ต่อไปเวลาคนทั่วไปอย่างเรา ๆ ต้องการซื้อของหรือใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถไว้วางใจได้ ก็ต้องเลือกดูดีดีนะคะ ตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงความเสี่ยง และมีความระมัดระวังในการตัดสินใจเลือกใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เราจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ และได้รับบริการอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม

Rating :
Avg: 2.3 (6 ratings)