TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

“e-Health Standard” ศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขของประเทศแคนาดา

ETDA Documents
  • 13 พ.ย. 58
  • 984

“e-Health Standard” ศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขของประเทศแคนาดา

“e-Health Standard” หรือระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ เป็นอีกภารกิจสำคัญของ สำนักมาตรฐาน สพธอ. ในการจัดทำมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ ทั้งข้อมูลการรักษาพยาบาล การให้บริการทางการแพทย์ และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ 

การศึกษาดูงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศแคนาดา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย โดย ผอ.สำนักมาตรฐาน สพธอ. ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.), สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1 Thailand)  ร่วมเดินทาง สำหรับสรุปสาระสำคัญจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประเทศแคนาดาครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติม

Rating :
Avg: 2 (1 ratings)