TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

การประชุม 2015 World Internet Conference

ETDA Documents
  • 08 มี.ค. 59
  • 661

การประชุม 2015 World Internet Conference

การประชุม 2015 World Internet Conference ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ เมือง Wuzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเวทีนานาชาติในการอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ตในมิติต่าง ๆ โดยครั้งนี้ได้เน้นถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่บนเวทีโลกในขณะนี้ ทั้งจากภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนร่วมในการประชุมนี้ โดยร่วมอภิปรายและเรียนรู้แนวโน้มของการจัดสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ สพธอ. ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และเพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลไทย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)