TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

“5 สิ่งควรรู้” เกี่ยวกับ ICANN

ETDA Documents
  • 02 มิ.ย. 59
  • 1379

“5 สิ่งควรรู้” เกี่ยวกับ ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers หรือ ICANN เป็นองค์กรสากลที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานและพัฒนาระบบชื่อโดเมนโลก ซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับ ICANN เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการอภิบาลอินเทอร์เน็ตโลก โดย สพธอ. ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่าง ICANN และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโลกที่ดำเนินการผ่าน ICANN และการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ICANN มีความสำคัญและบทบาทหน้าที่อะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ สพธอ. สามารถติดตามได้ที่ 

5 สิ่งควรรู้ เกี่ยวกับ ICANN

icann-01.jpg

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)