TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

“ETDA คือองค์กรที่ออกแบบมาให้ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กรอบของมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”