TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

การกำกับดูแล

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร สพธอ. วาระที่ 3

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 3 ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

ประธานกรรมการบริหาร

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

กรรมการโดยตำแหน่ง

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

กรรมการโดยตำแหน่ง ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

3 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2564

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

นางสาวสิบพร ถาวรฉันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

นายวิริยะ อุปัติศฤงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรรมการและเลขานุการ

นางสุรางคณา วายุภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)