TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชัยวุฒิ หนุน DES ต้นแบบหน่วยงานรัฐ ใช้ e-Signature และระบบ e-Saraban เต็มรูปแบบ สิ้นปี 64

Digital Transformation Documents
  • 23 ก.ค. 64
  • 1788

ชัยวุฒิ หนุน DES ต้นแบบหน่วยงานรัฐ ใช้ e-Signature และระบบ e-Saraban เต็มรูปแบบ สิ้นปี 64

“ชัยวุฒิ” ประกาศดัน 7 หน่วยงานใต้สังกัด DES ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 64 หวังเป็นต้นแบบนำไปสู่การขยายไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) กล่าวว่า กระทรวงฯ เตรียมเร่งผลักดันการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เชื่อมโยงระหว่าง 7 หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ให้ครบทั้ง 100% ภายในปลายปีนี้ ขานรับมาตรการรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ขั้นสูงสุด และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายและความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เว้นแต่ข้อ 7 และข้อ 10 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (25 พฤษภาคม 2564) เป็นต้นไป และข้อ 8 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ระเบียบฯ ดังกล่าว กำหนดให้การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุด และไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก จากเดิมที่กำหนดให้การปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก รวมทั้งกำหนดให้ระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นสื่อกลางบันทึกข้อมูล

“ความท้าทายในการผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมา จะพบกับประเด็นที่สำคัญ คือ เราจะจัดการกับความเคยชินเกี่ยวกับจัดทำเอกสารกระดาษ การเซ็นชื่อบนเอกสารกระดาษ การประชุมแบบต้องเจอหน้า รวมถึงการรับ-ส่งเอกสารปริมาณมาก ๆ ในแต่ละวันในรูปแบบไหนได้บ้าง จากสภาวะที่เราต้องทำงานที่บ้านกันมากขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกอาจไม่เท่ากับการทำงานในสถานที่ทำงาน แล้วเราจะจัดการกันอย่างไร ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ มีการผลักดันและขับเคลื่อนนำอิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น” ชัยวุฒิ กล่าว

จากประเด็นดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลฯ จึงได้ผลักดันการดำเนินงาน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องการให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารประเทศ การให้บริการประชาชน และการพัฒนาระบบราชการ  ที่ผ่านมาในกระทรวงฯ มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Saraban แล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และประมาณ 50% ของกระทรวงฯ ได้มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature แล้ว

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ มีอีเมลกลางของหน่วยงาน โดยไม่ต้องส่งเอกสารตามไปภายหลัง ขณะที่ ทะเบียนหนังสือรับและส่ง สามารถทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด หนังสือราชการจะมีการสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และมีการใช้ e-Signature ทำให้สามารถค้นหาผ่านระบบได้ง่ายขึ้น

Slide2-(1).JPG

ปัจจุบัน มีหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงฯ ได้มีการเชื่อมโยงระบบกันแล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) 

Slide3.JPG

สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการกำลังปรับเพื่อใช้ e-Signature เต็มรูปแบบ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งภายในปี 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จะใช้งานระบบ e-Signature ครบทุกหน่วยงาน

ชัยวุฒิ ทิ้งท้ายว่า “เมื่อมีการเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จครบทั้ง 7 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จะทำให้กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานนำร่องหน่วยงานแรกที่มีการผลักดันเรื่องนี้ได้สำเร็จ และเราหวังที่จะเป็นต้นแบบนำไปสู่การขยายไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้เพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมโครงสร้างดิจิทัล  และการต่อยอดให้เกิดการผลักดันการดำเนินงานในทางปฏิบัติสำหรับภาครัฐ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และให้บริการประชาชน” 

ประกาศดัน 7 หน่วยงานใต้สังกัด DES ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 64 หวังเป็นต้นแบบนำไปสู่การขยายไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)