TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ตรวจประเมิน

Update พฤศจิกายน, 2565
: ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 6 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินและรับรอง จัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน (Audit Report) รวมถึงการติดตามและสรุปสถานแผนการแก้ไข เพื่อพิจารณาทบทวนผลการตรวจประเมิน
  • วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตรวจประเมิน
  • จัดทำข้อมูล เอกสาร และรายงานการประชุม รวมถึงประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
   • มีทักษะในการอ่าน สรุปประเด็น วิเคราะห์ และเขียนรายงาน
   • สามารถชี้แจง สื่อสาร และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
   • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องได้เป็นอย่างดี
   • มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ เต็มใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการแสวงหาความรู้
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  • หากมีประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น CISA, CISSP, IRCA ISO 27001 Lead auditor เป็นต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ IT Audit, IT Risk Assessment หรือมาตรฐานด้าน IT ต่าง ๆ เช่น ISO Standard เป็นต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้าน IT 0 - 3 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]