TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักกฎหมาย

Update กุมภาพันธ์, 2567
: ศูนย์พัฒนากฎหมาย
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ศึกษาวิจัยกฎหมายต่างประเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Digital Service, Trust Service และ Emerging Trend & Technology เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริม สร้างความน่าเชื่อถือ และดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทำรายงานสรุปผลการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ติดตามประเด็นในการประชุมเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย การตีความกฎหมายดิจิทัล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคคลภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
  • ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้คำแนะนำ
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น

  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสนใจในงานด้านการพัฒนากฎหมาย
  • มีความสามารถในการจับประเด็นและสรุปข้อมูล
  • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
  • มีทักษะการนำเสนอ (Presentation) และการสื่อสาร (Communication) ที่ดี
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ เนื่องจาก สพธอ. จะย้ายสำนักงาน (ที่อยู่: ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]