TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักวิเคราะห์นวัตกรรมดิจิทัล

Update กุมภาพันธ์, 2567
: ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  2 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ศึกษามาตรฐานทางดิจิทัล รูปแบบนวัตกรรมใหม่ รวมถึงวิเคราะห์การให้บริการดิจิทัล
  • จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  • ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความจำเป็น ความต้องการใช้งาน และผลกระทบของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และกระบวนการทำงาน (Workflow) ของการทำธุรกรรม
  • รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่
  • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสนใจในงานด้านมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนวัตกรรม
  • มีทักษะในการอ่าน สรุปประเด็น วิเคราะห์ และเขียนรายงาน
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ เนื่องจาก สพธอ. จะย้ายสำนักงาน (ที่อยู่: ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]