TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

Update พฤศจิกายน, 2565
: ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • วิเคราะห์ Raw Data ทำ Data Pipeline และ ETL/ELT
  • ดูแลและจัดการข้อมูลที่มีการจัดเก็บใน Data Lake และ Data Warehouse
  • ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) รวมถึงการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ให้มีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการข้อมูล Big Data หรือ Relational SQL หรือ NoSQL Database
  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python, SQL ได้ในระดับดี
  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Java, PHP, .NET C# ได้ในระดับพอใช้
  • สามารถใช้เครื่องมือทางด้าน Data Integration เช่น Talend หรือ Alteryx ได้ในระดับพอใช้
  • มีบุคลิกภาพและทัศนคติในการทำงานที่ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 0-5 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]