TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (สรรหาบุคลากร)

Update กุมภาพันธ์, 2566
: ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงานและประกาศรับสมัครงานตามช่องทางต่าง ๆ
  • คัดกรองผู้สมัครงานให้เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • นัดหมายการสัมภาษณ์งาน จัดการสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร
  • สรุปสถานะการสรรหาบุคลากรประจำรายเดือน รายไตรมาส และรายปีงบประมาณ
  • อำนวยความสะดวกให้แก่ต้นสังกัดในการสรรหาบุคลากร เช่น จัดทำแบบขอรับพนักงาน/ลูกจ้าง จัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เป็นต้น
  • จัดทำสัญญาจ้างพนักงานและดำเนินการเซ็นสัญญาจ้าง
  • รับผิดชอบเรื่องการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
  • จัดการฐานข้อมูลพนักงานและแฟ้มพนักงาน
  • จัดการบัตรพนักงาน
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และการนำเสนองาน
  • สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ เช่น Canva, Photoshop, Ai เป็นต้น
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Excel, Word, Power Point เป็นต้น
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสรรหาบุคลากร 0-2 ปี
  • ยินดีพิจารณานิสิต/นักศึกษาจบใหม่
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]