TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

Software Developer (Innovation)

Update พฤศจิกายน, 2565
: ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ศึกษา ออกแบบ พัฒนา ทดสอบซอฟท์แวร์ และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนงาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน
  • ศึกษานวัตกรรม เทคโนโลยี มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวิเคราะห์และประเมินโอกาสในการพัฒนาเชิงธุรกิจดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
  • ถ่ายทอดและส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น

  1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น Java ,C# .NET core, NodeJS , JavaScript, Python เป็นต้น
  3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ เช่น Git, Docker และ Jenkins เป็นต้น
  4. มีประสบการณ์พัฒนา Web Application/Webservice/Web API (Restful) Development
  5. มีประสบการณ์ด้าน Front-end/Full-stack web technologies เช่น HTML และ CSS เป็นต้น
  6. มีประสบการณ์ด้าน relational databases/ NoSQL databases
  7. หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ mobile development, micro service, Kubernetes, Digital Signature และ Cryptography จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  9. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ทํางานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]