TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

นักกฎหมายอาวุโส

Update พฤษภาคม, 2567
: ศูนย์พัฒนากฎหมาย
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ศึกษาวิจัยกฎหมายต่างประเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Digital Service, Trust Service และ Emerging Trend & Technology เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริม สร้างความน่าเชื่อถือ และดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทำรายงานสรุปผลการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • จัดทำ (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ติดตามประเด็นในการประชุมเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย การตีความกฎหมายดิจิทัล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
  • จัดทำนิติกรรมสัญญา (ร่าง) ประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี เช่น การสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามพยานหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น
  • เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้มีการนำกฎหมายไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
  • จัดทำข้อเสนอโครงการและคำของบประมาณ พร้อมสนับสนุน ดำเนินงาน หรือประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • จัดการและติดตามการดำเนินงานของส่วนงานพัฒนากฎหมาย และ/หรือโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ดูแล ให้คำแนะนำ (Coaching) การทำงาน และประเมินผลงานของทีม
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  สพธอ. ยินดีรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานข้างต้น

  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการพัฒนากฎหมาย กฎหมายทางดิจิทัล และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงลึก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความอดทน
  • มีทักษะการนำเสนอ (Presentation) และการสื่อสาร (Communication) ที่ดี
  • มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำ
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้ เนื่องจาก สพธอ. จะย้ายสำนักงาน (ที่อยู่: ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
 • ประสบการณ์ทำงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนมากกว่า 70% โดยแบ่งตามระดับตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ต้องมีคะแนนมากกว่า 42 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 60 คะแนน)
  • ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ชำนาญการขึ้นไป ต้องมีคะแนนมากกว่า 63 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 90 คะแนน)
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]