TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง

Update พฤศจิกายน, 2565
: ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
 • ธันวาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวพิมพ์ชนก เกสพานิช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 • พฤศจิกายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายจุฑาวุฒิ พงษ์ธรรม
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวเนติมา ท้าวหมื่น
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวชีรีน พรมแสง
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
 • ตุลาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายเศรษฐสรณ์ ไชยประเสริฐ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวณัฏฐนันท์ มุขมา
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 • กันยายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายกรกช ทนันชัย
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 • สิงหาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายจิรายุ ภู่โต
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 • กรกฎาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวปาวลิณ ศรีสมยศ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 18 กรกรฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 • มิถุนายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาววีรยา แดงสว่าง
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวภัสราภรณ์ พุกแก้ว
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวอธิวรรณ เทียมยิ้ม
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
   
 • พฤษภาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวสุภัทรา เรืองวานิช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

  นางสาววราภรณ์ หลีสกุล
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

  นายอรรถนนท์ ขุนราช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 • เมษายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาววรรณธิกา ชื่นเกษร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาววราภรณ์ หลีสกุล
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

  นายอรรถกิจ พิมพ์ศรี
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
 • กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวศุภจุฑา สุนทรีรัตน์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

  นายกรกฎ ประทีป ณ ถลาง
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
  ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวกรรวี ภูริรักษ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวโชติกา ชื่นสมบัติ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
 • มกราคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายจิรเมศร์ คันธกัลยาพงศ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

  นายธวัชชัย ทองขวัญ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 • พฤศจิกายน 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวพัณณ์ชิตา พินิจธนะพงษ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ 
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

  นางสาววันวิสาข์ ประสาทธัมมาภรณ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
 • ตุลาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายราวิน ไชยทิพย์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 • กันยายน 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายพัฒนกิจ รัตน์มณีบดีเดช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

  นางสาวปาจรีย์ เพียยุระ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

  นายจิรวัฒน์ อารีจิตสกุล
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 • สิงหาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวดวงหฤทัย เรืองฤทธิ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

  นางสาวรินทร์สิตา ศิริปัญญาวิภัทร์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 • กรกฎาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายพงศ์เพชร เลิศอัคฆากร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  นางสาวณัชชา พาทพุทธิพงศ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  นายบัณฑิต พิมพากรณ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 • พฤษภาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายลิขสิทธิ์ จิตเจือจุน
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  นายพณปภัส วรรณเพ็ชร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 • เมษายน 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวปวันรัตน์ เดชอุดมการ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  นายจักรพันธ์ ผิวงาม
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 • มีนาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายตฤณ ทวิธารานนท์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ที่ปรึกษา
  ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป