TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA  ร่วมประกาศยืนยันเจตจำนง พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส

อื่น ๆ Documents
  • 16 เม.ย. 64
  • 294

ETDA ร่วมประกาศยืนยันเจตจำนง พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปี 2564 รองรับการทำงานทุกรูปแบบของพนักงาน ไม่ว่าจะในสำนักงานหรือการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) รวมพลังทุกส่วนงาน ผู้บริหาร-พนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมจัดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น

1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรม ETDA Homeday เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องการทำงานระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์มีประเด็นไฮไลต์แตกต่างกันไป สำหรับในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการ ETDA บุญศรี กุลฉันท์ รองผู้อำนวยการ ETDA ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ETDA ประกาศเจตจำนงในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง (Integrity) โปร่งใส (Transparency) ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดย ดร.ชัยชนะ เป็นผู้นำในประกาศเจตจำนงพร้อมกันในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง Walk the Talk, ETDA และผ่านระบบออนไลน์ (เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีการปฏิบัติงานจากที่บ้าน 50%)

20210322_ITA_1.jpg

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

20210322_ITA_5.jpg

ETDA ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้เกิดแบบแผนและแนวทางในการผลักดันให้พนักงานประพฤติตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาบรรยายธรรม ณ ETDA เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในหัวข้อ อินทรีย์ 5: คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมะ สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายการดำเนินงาน เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในงานที่ทำ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ทั้งนี้ อินทรีย์ 5 คือ การตั้งมั่นด้วยจิตอันนำพา 5 ประการ เพื่อความเจริญในศีลธรรมและการงาน ประกอบด้วย
1. สัทธินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในความเลื่อมใสต่อสิ่งที่ควรเลื่อมใส
2. วิริยินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในความเพียรพยายาม
3. สตินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในการระลึกได้
4. สมาธินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในการกระทำจิตให้มีสมาธิ
5. ปัญญินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในปัญญาหรือการรู้แจ้ง

20210322_ITA_3-(1).jpg

นอกจากนี้ ETDA ยังได้นำหลักธรรมดังกล่าวมาเผยแผ่ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในองค์กร (อินทราเน็ต) ตลอดจนบนจอประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน เพื่อให้พนักงานได้นำหลักธรรมดังกล่าวไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับค่านิยม (Core Value) ของ ETDA ซึ่งประกอบด้วย

1. E มาจาก Excellence หมายถึง เป็นเลิศในงานที่ทำ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2. T มาจาก Teamwork หมายถึง ทำงานเป็นทีม สอดประสานกัน
3. D มาจาก Devotion หมายถึง มุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตนในการทำงาน และ
4. A มาจาก Adaptability หมายถึง ปรับตัวอยู่เสมอ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

20210322_ITA_6.jpg

รวมไปถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้สามารถนำไปปรับเป็นหลักใช้ในชีวิตประจำวันอีกหนื่งทางเลือกได้ ผ่าน เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก

ทั้งนี้ ETDA ยังจะเผยแพร่หลักธรรมดังกล่าวให้แก่พนักงานและสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอต่อไปอีกด้วย

20210322_ITA_7.jpg

3. การสื่อสารข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ETDA

3.1 ติดต่อร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.etda.or.th/th/contact/suggestions-compliments.aspx

3.2 ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์
ด้วยเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ (Friendly Use) ผ่านเมนูย่อยต่าง ๆ ที่สะดวก ไม่ซับซ้อน ทั้งบนเดสก์ท็อป และอุปกรณ์เคลื่อนที่ และโซเชียลมีเดียหลัก ครบทุกช่องทาง
💡 เว็บไซต์ https://www.etda.or.th
💡 เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/
💡 ยูทูบ https://www.youtube.com/c/ETDAChannel/
💡 ทวิตเตอร์ https://twitter.com/etda_thailand/
💡 อินสตาแกรม https://www.instagram.com/etda.thailand/
💡 ทิคทอค https://www.tiktok.com/@etda_thailand

3.3 ติดต่อในช่วง Work from Home 
20210409-Info-Covid19-1.jpg


ETDA ประกาศนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 100% เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 โดยเปิดช่องทางให้ติดต่อได้ที่
📍 อีเมล : etda@saraban.mail.go.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)
📍 โทร. : 0-2123-1234 โดยโอเปอเรเตอร์จะโอนสายไปยังพนักงานในเวลาทำการ

ITA_EIT_survey_web-(1).jpg

4. การเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

แบบวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต โดยข้อมูลการตอบของผู้ตอบ จะได้รับการปกปิดเป็นความลับ และไม่มีการแสดงผลที่บ่งชี้การตอบรายบุคคล การตอบแบบวัดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 10 นาที โดยจะต้องตอบให้ครบทุกข้อ จึงจะสามารถส่งคำตอบได้ กรณีที่ยังตอบไม่ครบทุกข้อสามารถบันทึกคำตอบและกลับมาแก้ไขในภายหลังได้ในระยะเวลาที่กำหนด แต่เมื่อส่งคำตอบแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ โดยผู้ตอบสามารถให้คำตอบและข้อเสนอแนะได้โดยอิสระ และสามารถยุติขณะใดก็ได้โดยไม่ส่งผลใด ๆ หากประสงค์จะตอบแบบวัด สามารถเข้าร่วมได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7xjesl หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 นี้

ETDA ร่วมประกาศยืนยันเจตจำนง พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)