TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พม. จับมือ ETDA และ Shopee รุกตลาดออนไลน์ขายสินค้า “ทอฝัน By พม.”

e-Commerce Documents
  • 05 มิ.ย. 64
  • 1491

พม. จับมือ ETDA และ Shopee รุกตลาดออนไลน์ขายสินค้า “ทอฝัน By พม.”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Shopee แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวในยุคดิจิทัล ภายใต้แบรนด์สินค้า “ทอฝัน by พม.” เพื่อรับมือโควิด-19 สานความฝันกลุ่มเป้าหมายให้สามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

20210604_torfun_etda5.JPG

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ของประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับต้น ๆ ประกอบกับแรงผลักดันทางการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) ตลอดจนการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption) ทำให้ พม. ต้องปรับตัวเล็งหาวิธีการหรือกลยุทธ์ในการส่งเสริมรายได้ และขยายช่องทางการขายสินค้าวิถีใหม่แก่กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นการเสริมพลังผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากได้มีทักษะอาชีพ มีช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพียงพออย่างมั่นคงในระยะยาว สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวด้วยความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
           
พม. โดย สค. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัลเพื่อเป็นการเรียนรู้รูปแบบ ช่องทาง และวิธีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้สามารถดำเนินธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ได้ โดย ETDA ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาออกแบบระบบการบริหารจัดการ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบนเว็บสื่อกลางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

20210604_torfun_etda2.JPG

มีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องกับ สค. เป็นปีที่ 2 โดยปีที่ผ่านมา ได้จัดผู้เชึ่ยวชาญลงไปในชุมชนเพื่อให้ความรู้ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมให้ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ เช่น การจ่ายเงิน การพัฒนาระบบจัดส่งและโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หลังจากนั้นจึงได้รับข้อเสนอแนะในการสานต่อสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อต่อยอดในเรื่องการขายให้เป็นรูปธรรม ซึ่งปีนี้การได้แพลตฟอร์มอย่าง Shopee เข้ามา ก็เป็นช่องทางที่จะทำให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

20210604_torfun_etda4.JPG

การสนับสนุนแบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” ของทุกฝ่ายในครั้งนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ คือ ความฝัน ความหวัง ของกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งมั่นตั้งใจ รังสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ด้วยหวังว่าจะสามารถเกื้อหนุนครอบครัว ให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ในยุควิกฤติ ที่ทุกชีวิตต้องฟันฝ่าให้อยู่รอดต่อไป

20210604_torfun_etda6.JPG          
นักชอปสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวได้ง่าย ๆ โดยการอุดหนุนสินค้าที่ลงมือทำด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ถักทอด้วยความฝัน และได้ส่งต่อผ่าน “ทอฝัน By พม.” ที่สามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ตลาดออนไลน์ Shopee หรือ Facebook สินค้าจากชุมชน ส่งตรงถึงมือคุณ ทอฝัน by พม. 

ทอฝัน By พม. คือ ความฝัน ความหวัง ความมุ่งมั่นตั้งใจ รังสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ด้วยหวังว่าจะสามารถเกื้อหนุนครอบครัว ให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ในยุควิกฤติ ที่ทุกชีวิตต้องฟันฝ่าให้อยู่รอดต่อไป

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)