TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จัดเต็ม 3 หลักสูตร ดันกว่า 40 หน่วยงานรัฐ ออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ

Digital Transformation Documents
  • 22 มี.ค. 64
  • 1952

ETDA จัดเต็ม 3 หลักสูตร ดันกว่า 40 หน่วยงานรัฐ ออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อออกเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (e-Licensing Transformation Workshop)” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร 3 หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐาน (Fundamental) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  2. หลักสูตรอบรมขั้นกลาง (Intermediate) ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
  3. หลักสูตรอบรมขั้นสูง (Advanced) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
การอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรภาครัฐกว่า 40 หน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม โดยเป็นผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่ต้องมีการออกเอกสารราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน

e-Licensing_1_20210310.jpg 
เริ่มต้นด้วยหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐาน (Fundamental) ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสายนโยบาย มาตรฐานและกำกับดูแล และ รักษาการ รองผู้อำนวยการ ETDA เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย พลอย เจริญสม เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA ร่วมเป็นผู้บรรยายเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายดิจิทัลกับหลักการสำคัญที่ต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กร

20210225_eLicensing1.jpg20210225_eLicensing2.jpg
         
หลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อออกเอกสารราชการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่การทำความรู้จักกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการแนะนำแนวทางเบื้องต้นในการผลักดันการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

eLicensing2_noQR.jpg

สำหรับหลักสูตรอบรมขั้นกลาง (Intermediate) มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการออกเอกสารให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับกระบวนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นจนจบ แนวทางการเลือกใช้กระบวนการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อหน่วยงานและวิธีการบริหารจัดการเอกสาร ตลอดวงจรชีวิตเอกสารเมื่อเอกสารอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสาธิตการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ

20210225_eLicensing3.jpg

ปิดท้ายด้วยหลักสูตรอบรมขั้นสูง (Advanced) เป็นการเพิ่มระดับความเข้มข้นของเนื้อหาโดยการเจาะลึกวิธีการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. หรือ ETDA Recommendation) เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ด้านมาตรฐานการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการยกระดับระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามมาตรฐาน และวิธีการบริหารจัดการเอกสารตลอดวงจรชีวิตเอกสารเมื่อเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสาธิตการใช้งานชุดโปรแกรมที่พัฒนาโดย ETDA เพื่อช่วยในการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

eLicensingWorkshop3.jpg

การอบรมทั้ง 3 หลักสูตร นอกจากมีผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังมีการทำกิจกรรมสาธิตและเปิดรับข้อคิดเห็น โดยการถาม-ตอบเกี่ยวกับการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจและไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นกิจกรรมอบรมที่เต็มไปด้วยสาระและประโยชน์ที่สำคัญต่อการเริ่มต้นพัฒนาการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

ร่วมขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ ผ่านระบบดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)