TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ETC Documents
  • 24 ก.ค. 62
  • 1321

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ รวมกว่า 60 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์รองรับ Digital ID หรือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล


pic_meeting1_190761-(1).png
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

pic_meeting2_190761.png
ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

Rating :
Avg: 1 (14 ratings)