TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานะร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ETC Documents
  • 07 มิ.ย. 62
  • 1273

สถานะร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

หลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เพื่อเป็นการพัฒนาและกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎเกณฑ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถมีหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียมการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านต่างๆ ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างทันท่วงที ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับผ่านมติ ครม. วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้จากลิงค์ดังนี้