TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด

ETC Documents
  • 05 มี.ค. 62
  • 516

แบบสำรวจเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด

logo-mdes1-(1).png
ปัจจุบันประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างไรก็ตามในการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต้องอาศัยมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่น และคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานในทุกภาคส่วน ตลอดจนรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จึงมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้” ดังนั้น หากหน่วยงานได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีแบบปลอดภัยเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน ตลอดจนทำให้มีการยอมรับและเชื่อมั่นในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงดำเนินการสำรวจเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ซึ่งเป็นตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมและผลักดันการส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)