TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติแจ้งเรื่องปี 63 ทำ 1212 OCC ของ ETDA ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ม

e-Commerce Documents
  • 02 พ.ย. 63
  • 2945

สถิติแจ้งเรื่องปี 63 ทำ 1212 OCC ของ ETDA ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ม

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซของประเทศ มั่นคงปลอดภัย (security) ได้มาตรฐาน (standard) เทียบเท่าระดับสากล คือภารกิจสำคัญที่ ETDA เร่งผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำมาตรฐานธุรกรรมออนไลน์ การปรับปรุงและนำเสนอกฎหมายดิจิทัลที่ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับตรวจประเมินรับรองธุรกิจให้บริการดิจิทัล ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานและกฎหมายกำหนด

รวมถึงการเฝ้าระวังและประสานงานในการแก้ไขปัญหาทางออนไลน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ผ่านการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย.หรือ ไทยเซิร์ต (ThaiCERT)  และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC (1212 Online Complaint Center) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองโดยเร็วที่สุด 

ทั้งนี้ จากการเปิดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ฯ 1212 OCC ในช่วงปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 62-กันยายน 63) ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสายด่วน 1212, อีเมล [email protected], เว็บไซต์ www.1212occ.com และแช็ตบอต m.me/1212occ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13% จำนวนรวมกว่า 44,907 ครั้ง เฉลี่ย 3,742 ครั้งต่อเดือน

ปัญหาออนไลน์ที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาการซื้อขายทางออนไลน์ จำนวน 20,300 ครั้ง รองลงมาคือ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 24,209 ครั้ง
ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 90 ครั้ง ข้อสงสัยด้านกฎหมาย ICT 57 ครั้ง และปัญหาอื่นๆ เช่น สอบถามข้อสงสัย 251 ครั้ง

หากพิจารณาประเด็นที่ร้องเรียนในปัญหาในแต่ละประเภท พบว่า ปัญหาการซื้อขายทางออนไลน์ เรื่องที่แจ้งหรือสอบถามเข้ามามากที่สุดคือ การสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและหลักฐานการแจ้งเรื่องร้องเรียน รองลงมาคือ ปรึกษาความน่าเชื่อถือของผู้ขาย, ไม่ได้รับสินค้า ถูกหลอกลวง ขณะที่ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เนื้อหาหมิ่นเบื้องสูง, ขอคำปรึกษาขั้นตอนการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียน, เนื้อหาลามกอนาจาร ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องโปรแกรมไม่พึงประสงค์, ความพยายามบุกรุกเจาะระบบ, ความพยายามรวบรวมข้อมูลของระบบ ข้อสงสัยด้านกฎหมาย ICT ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมายต่างๆ, พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

info_1212Stat_2-02_new.jpg

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบทำให้ห้างร้าน ศูนย์การค้าถูกปิดกิจการชั่วคราว เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้ามาขายบนโลกออนไลน์แทน ไม่เว้นแม้แต่สินค้าชุมชน การเกษตร จึงก่อให้เกิดปัญหาการซื้อขายทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งผู้ค้าที่ได้รับผลจากพิษเศรษฐกิจ ทำให้หวังผลกำไรเป็นที่ตั้ง และผู้ค้าที่ไม่ถนัด ขาดทักษะในการขายของออนไลน์ 

จากปัจจัยข้างต้นนับเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้  ETDA  โดย ศูนย์ฯ 1212 OCC ยกระดับการรับเรื่องร้องเรียนให้มากขึ้น โดยการพัฒนากรอบการทำงานเชิงรุก ให้เกิดเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคุ้มครองเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว พร้อมนำเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Social Listening มาใช้เป็นเครื่องมือในการฟังเสียงสะท้อน ความเคลื่อนไหว ข้อร้องเรียน หรือปัญหาต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์จากผู้ใช้บริการและผู้บริโภคออนไลน์ เพื่อให้การเฝ้าระวังภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นสื่อสาร เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารแนวทางการเฝ้าระวัง หรือแนวทางการรับมือเมื่อตกเป็นเหยื่อ ผ่านเพจ “ข้อมูลข่าวสาร 1212” และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย เพื่อให้คนไทย Go Digital with ETDA ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และมั่นใจ

info_1212Stat_2-03_new.jpg

มีปัญหาซื้อขายออนไลน์ ปรึกษา 1212 ได้ตลอด 24 ชม.

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)