TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

IGE on E-commerce and the Digital Economy ครั้งที่ 4

e-Commerce Documents
  • 16 ต.ค. 63
  • 105

IGE on E-commerce and the Digital Economy ครั้งที่ 4

UNCTAD หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development) จัดการประชุม Intergovernmental Group of Experts (IGE) on E-commerce and the Digital Economy ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการสำนักงานสหประชาชาติ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมทั้งเชิญ จีราวรรณ บุญเพิ่ม ในฐานะประธานการประชุมคณะทำงาน UNCTAD Working Group on Measuring E-commerce and the Digital Economy และ Honorary Advisor on Statistics and Digital Economy ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมกับทีม ETDA ซึ่ง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือเชิญผู้แทน ETDA เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้พร้อมกัน
IMG_1312.jpgการประชุม IGE on E-commerce and the Digital Economy ครั้งที่ 4 เดิมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกของ UNCTAD ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในแขนงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยหนึ่งในวาระการประชุมครั้งที่ 4 เป็นวาระสำหรับประธานการประชุมคณะทำงาน UNCTAD Working Group on Measuring E-commerce and the Digital Economy รายงานผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ให้ที่ประชุมทราบ อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประชุมและปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบผสม คือ การประชุมแบบพบหน้า (Physical) และการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Remote) 

จีราวรรณ ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะทำงาน UNCTAD Working Group on Measuring E-commerce and the Digital Economy ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผลสำเร็จสำคัญที่ต้องรายงานให้ที่ประชุม IGE ทราบคือ การปรับปรุงคู่มือ UNCTAD Manual for the Production of Statistics on the Information Economy เป็นผลสำเร็จเรียบร้อย

IMG_1322.jpg
ที่ผ่านมา ETDA ได้เข้าร่วมการประชุมในกรอบ UNCTAD อย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์อันดีเสมอมา ซึ่งการประชุมที่ได้จัดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานประมาณการมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่ ETDA ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562


ดาวน์โหลด เอกสารการแถลงผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562 

ETDA เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่อง e-Commerce และ Digital Economy บนเวที UNCTAD

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)