TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ADTE by ETDA เร่งเครื่องภาครัฐโกออนไลน์ ยกระดับการให้บริการด้วยดิจิทัล

Digital Transformation Documents
  • 13 มิ.ย. 64
  • 1607

ADTE by ETDA เร่งเครื่องภาครัฐโกออนไลน์ ยกระดับการให้บริการด้วยดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย  สถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy for Digital Transformation by ETDA เตรียมจัดอบรมหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ภายใต้หัวข้อ “ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้วยดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นับเป็นหนึ่งภารกิจที่ ETDA ขับเคลื่อนภายใต้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะอีคอมเมิร์ซให้กับคนในชุมชนทั่วประเทศ  สร้างหลักสูตร EASY: e-COMMERCE  ที่เตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบขอใบรับรองสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อีกทั้งยังเตรียมร่างคู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen) ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงปลอดภัย

นอกจากนี้ ETDA ยังได้ก่อตั้งสถาบัน ADTE by ETDA เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายมิติให้คนทุกกลุ่มได้เข้ามาร่วมเรียนรู้อีกด้วย ซึ่งหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สถาบัน ADTE ได้จัดทำหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ด้านการธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance) ฯลฯ

20210621_course-for-govII_news_2.JPG
สำหรับหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ภายใต้หัวข้อ “ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” นี้ เป็นอีกหลักสูตรที่สถาบัน ADTE จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริการประชาชนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

การอบรมถ่ายทอดความรู้นี้ ได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ ETDA  ได้แก่ พลอย เจริญสม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล และ ไพชยนต์ วิมุกตะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วยสาระ เช่น รูปแบบการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Life Cycle), Data Governance กับการบริหารจัดการข้อมูลในการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์, ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำอย่างไร พิสูจน์ตัวตนได้อย่างไรว่าเป็นเจ้าของตัวจริง, เรียนรู้การทำงานจริงจากตัวอย่างการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Digital Signature, Digital Signature คืออะไร มีความน่าเชื่อถืออย่างไร เกี่ยวข้องยังไงกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CA อย่างไร

20210621_course-for-govII_news_3.JPG

พร้อมแนะนำเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นจากเครื่องมือที่ ETDA พัฒนาเพื่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น e-Licensing Readiness Assessment Tool เครื่องมือช่วยประเมินความพร้อมของหน่วยงานก่อนปรับไปสู่การออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, TEDA Web Validation Portal ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ฯลฯ 

การอบรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 8:45-12:00 น.ทางระบบ Microsoft Teams เจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงานรัฐที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/4ZWyFHQPFX ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

20210621_course-for-govII_news_4.JPG


สอบถามข้อมูลหรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] โทร.0 2123 1234 หรือที่หน้ากิจกรรม “ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2” บน Facebook: ETDA Thailand

“หลักสูตรที่ทางสถาบัน ADTE by ETDA ได้จัดทำและถ่ายทอดความรู้ในระยะแรกนี้  นับเป็นหลักสูตรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่หลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้นยิ่งขึ้นจากสถาบัน ADTE ที่จะยกทัพผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มาร่วมถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้” ดร.ชัยชนะ กล่าวทิ้งท้าย

ADTE by ETDA ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายมิติ สำหรับคนไทยทุกกลุ่ม

File Download

  • 13 มิ.ย. 64
  • 0
Size1092 KB
Rating :
Avg: 0 (0 ratings)