TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ดันหลักสูตร EASY e-COMMERCE ให้ทุกคนเข้าถึงได้  มีใบรับรองมาตรฐาน ยกระดับคนอีคอมเมิร์ซไทย

e-Commerce Documents
  • 10 ต.ค. 63
  • 541

ETDA ดันหลักสูตร EASY e-COMMERCE ให้ทุกคนเข้าถึงได้ มีใบรับรองมาตรฐาน ยกระดับคนอีคอมเมิร์ซไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ โดยมี ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็น ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 
IMG_0957.jpgพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่า การขายของออนไลน์ได้เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นจริง ซึ่งเราต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก รัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งในการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งอีคอมเมิร์ซก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราฟื้นตัวกลับมาได้เร็วขึ้น และการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะความสามารถด้านนี้ เช่น การอบรมวิชาชีพก็จะช่วยให้คนที่มาเรียนรู้สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวในการเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซของคนไทยให้เป็นรูปธรรม และไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโลกออนไลน์ สามารถร้างรายได้จากการขายของออนไลน์อย่างมืออาชีพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
IMG_1030.jpgดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA คือหน่วยงานที่ผลักดันให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์ได้มาตรฐาน (standard) เชื่อถือได้ (trust) และมั่นคงปลอดภัย (security) เพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือภาครัฐ ทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งอีคอมเมิร์ซก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมออนไลน์ที่ ETDA ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับสถาบันการศึกษา ระดับชุมชน และระดับประชาชนทั่วไป ให้มีพื้นฐานความรู้เรื่องอีคอมเมิร์ซ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ หรืออยู่ภายในระบบนิเวศนี้ที่ร่วมกันส่งเสริมอีคอมเมิร์ซได้ เช่น การทำการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ผ่านสายด่วน 1212
EASY_12.jpgการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดหลักสูตร “EASY: e-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” ของ ETDA ให้เป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐาน เพื่อนำไปเข้าสอบที่จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ​ นี้ เพื่อวัดสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่จัดทำมาตรฐานอาชีพด้วยการรับรองสมรรถนะที่ครอบคลุมแล้วกว่า 800 อาชีพ IMG_1032.jpgผู้ที่ผ่านการอบรมทางออนไลน์จากหลักสูตรดังกล่าว สามารถเข้ารับการประเมินทดสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อขอหนังสือรับรองสมรรถนะ (certificate) สู่การยกระดับทักษะความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซของคนไทย ให้มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ร่วมลงทุน ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน เพราะใบรับรองสมรรถนะนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องการันตีในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารในการกู้ยืมเงินเพื่อทำธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซได้ด้วย ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างระบบนิเวศการพัฒนากำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซอย่างมีประสิทธิภาพ
IMG_0879.jpg
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ทางสถาบันมุ่งมั่นสนับสนุนข้อมูลมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาสมรรถนะของกำลังคน ให้เกิดประสิทธิผลในการเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งจัดการประเมินสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่สนใจจะทำการค้าขายผ่านออนไลน์ ซึ่งในส่วนของมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซที่จะมีการเปิดทดสอบนี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 การใช้งานพื้นฐาน และ ระดับ 2 ระดับการประยุกต์ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 สมรรถนะหลักในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ การวิเคราะห์ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ (Content Marketing) การดำเนินการขายสินค้าและบริการ การดำเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่ง และการติดตามสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ และการอธิบายกฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
EASYeCommerce_ETDA_YouTube.jpg
เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบจะมีความสอดคล้องกับหลักสูตร “EASY: e-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” ของ ETDA หากประชาชนที่สนใจอยากเข้าร่วมทดสอบเพื่อขอหนังสือรับรองสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แต่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซสามารถเข้าไปศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ได้ที่แพลตฟอร์มของ ETDA หรือแพลตฟอร์มของ  สำนักงาน ก.พ.  โดยเลือกหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบจริงที่จะมีการจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้

EASY: e-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)