TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 หน่วย นำร่องเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนขยายสู่ทุกหน่วยงานภาครัฐ มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล

Digital Transformation Documents
  • 24 ธ.ค. 63
  • 2927

7 หน่วย นำร่องเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนขยายสู่ทุกหน่วยงานภาครัฐ มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

eSaraban-ETDA-3.JPG

จากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2564) กำหนดให้มีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารประเทศ การให้บริการประชาชน และการพัฒนาระบบราชการ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลโดยเร็ว นำมาสู่ความร่วมมือของเจ็ดหน่วยงานครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาในลักษณะนำร่อง เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ทั้งนี้ จะมีการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งเจ็ดหน่วยงานให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 และนำไปสู่การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐทุกหน่วยงานให้ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บันทึกข้อตกลงนี้จะครอบคลุมถึงการร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วย โดยจะดำเนินการในรูปแบบคณะทำงานร่วมกันของทั้งเจ็ดหน่วยงาน 

eSaraban-ETDA-4.JPG

ดร.วิษณุ ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือของเจ็ดหน่วยงานในการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลโดยเร็ว ความร่วมมือระหว่างเจ็ดหน่วยงานนี้ จะทำให้เป็นต้นแบบการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสารบรรณภาครัฐ  

eSaraban-ETDA-6.JPG
131982143_3751129621618672_735334817556259388_o.jpg
สำหรับทาง ETDA มี ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมลงนาม นอกจากนี้ ยังมี ขนิษฐ์ ผาทอง ผู้ชำนาญการอาวุโส ETDA ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะในการทำ Digital Transformation ภาครัฐ” ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาให้คิดใหญ่แต่เริ่มต้นที่งานเล็ก ๆ และมีความสำคัญสูงก่อน การนำแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาอยู่แล้วมาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การปรับเปลี่ยนคน ทั้งเรื่อง Mindset และความรู้ความเข้าใจในการใช้งานดิจิทัลและกฎระเบียบต่าง ๆ และอาจผสานความรู้และความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อนำการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น  

eSaraban-ETDA-1.JPG

นำร่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Rating :
Avg: 1.4 (9 ratings)