TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องราวของ AJCCBC บน Magazine ระดับนานาชาติ และปิดท้ายปีกับการอบรมครั้งที่ 17

Cybersecurity Documents
  • 21 ธ.ค. 64
  • 263

เรื่องราวของ AJCCBC บน Magazine ระดับนานาชาติ และปิดท้ายปีกับการอบรมครั้งที่ 17

การยกระดับทักษะกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากมี ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนและให้ข้อแนะนำในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์แก่หน่วยงานและเครือข่าย CERT ทั่วโลกแล้ว ETDA ยังได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre) หรือ  AJCCBC ด้วยทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น JAIF: Japan-ASEAN Integration Fund มาตั้งแต่ปี 2561 โดยได้พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ 10 ชาติอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ยังเป็นโครงการแรกของประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกจาก Global Cyber Expertise Magazine ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 นิตยสารผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ระดับโลก ซึ่งได้แนะนำการทำงานของ AJCCBC ในฉบับนี้

GCEM-Issue-10-054.jpgGCEM-Issue-10-055.jpgGCEM-Issue-10-056.jpgGCEM-Issue-10-057.jpg

 

ปิดท้ายปี 2564 กับ 17th Online AJCCBC Cybersecurity Technical Training

ปิดไปอีก 1 กิจกรรม กับ “AJCCBC Cybersecurity Technical Training” ครั้งที่ 17 ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่จัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 13-17 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ Incident Response/ CYDER ( (Cyber Defense Exercise with Recurrence) 2 วันครึ่ง และหัวข้อ Network Forensics 2 วันครึ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากชาติอาเซียน 24 คน

AJCCBC_Timeline.jpg
นับเป็นกิจกรรมส่งท้ายปี 2564 ของ ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ AJCCBC โดยปีหน้า ตั้งเป้าว่าจะจัดกิจกรรมอบรม จำนวน 7 ครั้งและจัดการแข่งขัน Cyber SEA Game ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 5 แล้ว

Sustainability of Cybersecurity Capacity Building Centre

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)