TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดภาพบรรยากาศ “การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 18”

Cybersecurity Documents
  • 20 ม.ค. 65
  • 295

เปิดภาพบรรยากาศ “การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 18”

ETDA โดยการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre หรือ AJCCBC) สนับสนุนทุนจากประเทศญี่ปุ่น JAIF: Japan-ASEAN Integration Fund จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรอาเซียน ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ บุคลากรจากภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมอบรมกว่า 24 คน

การอบรมมี 2 หัวข้อสำคัญ ได้แก่
1. Incident Response และ
2. Malware Analysis

ติดตามภาพบรรยากาศย้อนหลังและความเคลื่อนไหวกิจกรรมดีๆ จาก AJCCBC ได้ที่ Facebook AJCCBC

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)