TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

AJCCBC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ทันต่อภัยคุกคามทางออนไลน์

Cybersecurity Documents
  • 28 มิ.ย. 65
  • 56

AJCCBC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ทันต่อภัยคุกคามทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre หรือ AJCCBC) ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จัดกิจกรรม AJCCBC Cybersecurity Technical Training ครั้งที่ 21 เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศสมาชิกอาเซียนให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
โดยกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ใน 2 เรื่อง ได้แก่

  1. การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์: เน้นที่การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสัมผัสและเรียนรู้วิธีจัดการเหตุการณ์ตามการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริง
  2. การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล สามารถใช้คำสั่ง Linux เพื่อวิเคราะห์บันทึก Logs, สามารถใช้เครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ทางเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์และตรวจจับการโจมตี ระบุการโจมตีโดยทั่วไปต่อมิดเดิลแวร์, เว็บแอปพลิเคชัน และ พีซีไคลเอ็นต์ ความรู้พื้นฐานและการใช้งาน SIEM

ซึ่งทั้ง 2 เรื่องข้างต้น ล้วนเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ

โดยกิจกรรมการอบรม ยังคงจัดในรูปแบบออนไลน์ มีบุคลากรจากภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม กว่า 24 คน ซึ่งทุกคนต่างเก็บเกี่ยวความรู้จากการอบรมครั้งนี้กันอย่างเต็มที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนารูปแบบของการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ในองค์กรของตนในแต่ละประเทศและพัฒนาทักษะการตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐานทางเครือข่ายด้วย

สอบถามหรือติดตามข่าวสาร กิจกรรมดีๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เกี่ยวกับ AJCCBC ได้ที่ Facebook AJCCBC

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)