TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ร่วมประกาศยืนยันเจตจำนง “ITA 65…ETDA รวมใจ โปร่งใส เป็นหนึ่ง”

ITA Documents
  • 07 เม.ย. 65
  • 96

ETDA ร่วมประกาศยืนยันเจตจำนง “ITA 65…ETDA รวมใจ โปร่งใส เป็นหนึ่ง”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปี 2565 รองรับการทำงานทุกรูปแบบของพนักงาน ไม่ว่าจะในสำนักงานหรือการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) รวมพลังทุกส่วนงาน ผู้บริหาร-พนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมจัดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น

1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในทุกกิจกรรม ETDA Homeday ที่ถือเป็นเวทีในการให้นโยบาย การแบ่งปันแนวคิด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในด้านการทำงาน และความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละครั้งจะมีไฮไลต์ที่แตกต่างกันออกไป โดยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ETDA ที่ได้พร้อมใจกันทั้งในผ่านออฟไลน์และออนไลน์

AD4A0464.jpg

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

ETDA ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม โดยเชื่อมโยงกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนา โดยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพลีลา (พระมหาธีรกานต์ ฐานวฑฺฒโน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้บรรยายธรรม ณ ETDA ในหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึก ความสุจริตในทำงาน ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” ทั้งในมิติของการตั้งมั่นในปฏิบัติตนในทางที่ดีทั้งกาย วาจา และใจ การตั้งเป้าหมายในทางที่ชอบ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวนโยบาย เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในงานที่ทำ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

พร้อมกับอ้างอิงไปถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน “โอวาทปาฏิโมกข์” เนื่องจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ในปีนี้ ตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวง นอกจากนี้ ETDA ยังได้นำหลักธรรมดังกล่าว มาผนวกกับการแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่การงาน เพื่อปลูกฝังแนวคิดให้กับบุคลากร โดยมีคำสำคัญ คือ “ถ้าเรารู้หน้าที่ ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ด้วยความเต็มใจ ทำสุดความสามารถแล้ว หากเราทำโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไร ถือว่าเป็นจิตสาธารณะ หรือจิตอาสา” โดยการปฏิบัตินี้จะมีทั้งการปฏิบัติในหน้าที่การงานที่ทำเป็นประจำ รวมไปถึงงานที่นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย ที่จะยังประโยชน์ให้กับองค์กร และการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดร่วมกับองค์กรภายนอก สิ่งเหล่านี้จะนำพาไปซึ่งประโยชน์ของสังคมในภาพรวมอีกด้วย ที่จะเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนา DNA ของคนในองค์กร คือ Smart Partner หรือ คนที่อยู่เคียงข้าง พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด ที่ประกอบไปด้วย

  1. Problem solver พร้อมแก้ปัญหา เป็นที่พี่งพาได้
  2. Smart มีความเชี่ยวชาญ น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้
  3. Friendly เข้าถึงง่าย เป็นมิตรกับทุกคน

รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้นำหลักธรรมดังกล่าวไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับค่านิยม (Core Value) ของ ETDA ซึ่งประกอบด้วย

  1. E มาจาก Excellence หมายถึง เป็นเลิศในงานที่ทำ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  2. T มาจาก Teamwork หมายถึง ทำงานเป็นทีม สอดประสานกัน
  3. D มาจาก Devotion หมายถึง มุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตนในการทำงาน และ
  4. A มาจาก Adaptability หมายถึง ปรับตัวอยู่เสมอ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ETDA ยังได้นำหลักธรรมดังกล่าวมาเผยแผ่ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในองค์กร (อินทราเน็ต) ตลอดจนบนจอประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน

img1.jpg

รวมไปถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้สามารถนำไปปรับเป็นหลักใช้ในชีวิตประจำวันอีกหนื่งทางเลือกได้ ผ่าน เฟซบุ๊ก โดยสรุปหลักคำสอน

FB_Banner_1500x1500_11Years.jpg

ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข ?
…หลักธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอน “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ การละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ อีกทั้ง ถ้าเรารู้หน้าที่ ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ด้วยความเต็มใจ ทำสุดความสามารถแล้ว หากเราทำโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไร ถือว่าเป็นจิตสาธารณะ หรือจิตอาสา... ธรรมเทศนา (พระมหาธีรกานต์ ฐานวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา) เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง ETDA

3. การสื่อสารข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ETDA

ติดต่อร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.etda.or.th/th/contact/suggestions-compliments.aspx
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ (Friendly Use) ผ่านเมนูย่อยต่าง ๆ ที่สะดวก ไม่ซับซ้อน ทั้งบนเดสก์ท็อป และอุปกรณ์เคลื่อนที่ และโซเชียลมีเดียหลัก ครบทุกช่องทาง เว็บไซต์ https://www.etda.or.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ETDA.Thailand
ยูทูบ https://www.youtube.com/c/ETDAChannel
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/etda_thailand
อินสตาแกรม https://www.instagram.com/etda.thailand
ทิคทอค https://www.tiktok.com/@etda_thailand

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)