TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใน สพธอ.

ITA Documents
  • 20 เม.ย. 66
  • 1114

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใน สพธอ.

สพธอ. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกระพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
โดย ผอ.สพธอ. ได้มีคำสั่ง สพธอ. ที่ ๑๑/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ สพธอ.

messageImage_1681981980687.jpg

ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีแผนการขับเคลื่อนด้านจริยธรรมขององค์กร และจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานที่ควรกระทำ และไม่ควรกระทำ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอยู่เสมอ

info_do_dont-01.jpg

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สพธอ. ได้จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานด้านจริยธรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ โดยนายชาติชาย สุทธาเวศ รอง ผอ.สพธอ. ได้ให้นโยบายและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos and Don’ts) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรยึดถือปฏิบัติในมุมมองที่หลากหลาย

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)