TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ประเดิมเทคโนโลยีใหม่ กับการออกใบรับรองแพทย์เป็นอิเล็กทรอนิกส์

Digital Transformation Documents
  • 05 มี.ค. 64
  • 2455

ETDA ประเดิมเทคโนโลยีใหม่ กับการออกใบรับรองแพทย์เป็นอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานประชุมสัมมนาในหัวข้อ ETDA Testbed เรื่อง การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาล ครั้งที่ 1 ในรูปแบบ Hybrid ทั้งที่ห้องประชุม Walk the Talk ของ ETDA และผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

20210125_Testbed2.JPG

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า เวทีครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดต่อนวัตกรรมใหม่ ในรูปแบบ Distributed Ledger Technology และแนวคิดในการจัดการข้อมูลแบบ Self-Sovereign Identity (SSI) ที่มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ เอกสารรับรอง (Verifiable Credential: VC) ในกระบวนการทางธุรกิจจริง พร้อมทั้งร่วมกันให้ความเห็นในการกําหนด Business Flow และรายละเอียดต่าง ๆ  ที่จําเป็นสําหรับการออกแบบระบบงานของโครงการ

20210125_Testbed1.JPG 
ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนต่าง ๆ จะนำไปเป็นแนวทางการทดสอบนวัตกรรมในรูปแบบ Testbed  ซึ่งเป็นการทดสอบนวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้งานกับบริบทของธุรกิจจริง แต่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทดสอบ (Test environment) ที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง (Near production environment)  โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการศึกษาหรือร่วมทดสอบในนวัตกรรมนั้น ๆ สามารถเข้าร่วมทดสอบได้  ซึ่งทาง ETDA เลือกทดสอบกับบริการที่คาดว่าจะมีผลกระทบการใช้งานในวงกว้าง ได้แก่  การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาล  สืบเนื่องจากปัญหาที่หลายหน่วยงานได้ประสบมาเกี่ยวกับการออกเอกสารใบรับรองแพทย์ เอกสารใบเสร็จรับเงิน ในกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบเดิม เช่น การปลอมแปลงเอกสาร  การตรวจสอบสถานะการใช้เอกสารในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ไปจนถึงการบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบกระดาษที่แต่ละหน่วยงานต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

20210125_Testbed3.JPG 
งานครั้งนี้มี ศราวุธ รุ่งเจริญกิจ และ ดร.ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ สองผู้เชี่ยวชาญด้าน Deep Tech และ Decentralized Digital Identity มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงาน และแนวคิดของ Self-Sovereign Identity (SSI) ที่เชื่อว่า คนทุกคนควรได้เป็นเจ้าของตัวตนของตนเองโดยสมบูรณ ด้วยการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม Decentralized Digital Identity ที่มีการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ผ่าน Blockchain ด้วยคุณสมบัติการเก็บข้อมูลแบบไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งยังไม่มีตัวกลางใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกรรมดิจิทัลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง

20210125_Testbed4.JPG 
ดร.ชัยชนะ เพิ่มเติมว่า “เทคโนโลยี Self-Sovereign Identity (SSI) จะคืนอำนาจในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกลับสู่ประชาชน โดยใช้งานผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ Digital ID ซึ่งเป็นอีกบทบาทที่ ETDA สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ที่กำกับดูแลเรื่อง Digital ID เพื่อพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการใช้ให้เกิดประโยชน์   รวมถึงเรื่องของการออกเอกสารรับรองแบบดิจิทัลในรูปแบบ VC ซึ่งจะออกโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการบริหารจัดการตามกรอบความคิดของ SSI ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ และทำให้ Digital ID สามารถใช้งานในโลกดิจิทัลได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยคาดว่าเทคโนโลยี SSI และ VC จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกัน และก่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต
 
สำหรับโครงการ ETDA Testbed “การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาล” หากสามารถขยายผลเพื่อนำไปใช้งานได้จริงในอนาคต คาดว่าทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ VC และสามารถนำ VC ไปใช้ในรูปแบบ เอกสารสำแดง (Verifiable Presentation: VP) ซึ่งทำให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ด้วยคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความถูกต้องของลายมือชื่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และเวลาในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ลงได้ การใช้งาน VC และ VP สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น หนังสือให้ความยินยอม หนังสือมอบอำนาจ ใบปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยออกให้แก่นักศึกษา หรือใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ออกให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล และความเสียหายจากอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ ETDA จะนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัล แบบไร้กระดาษอย่างแท้จริง 
 
งานนี้ มีโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จะนำไปสู่การปรับปรุงโครงการฯ ต่อไป โดย ETDA คาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่ต้องการศึกษาหรือทดสอบนวัตกรรม เข้ามาร่วมทดลองใช้ระบบเพิ่มขึ้นหลังเวทีครั้งนี้  ซึ่งตัวระบบกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ร่วมทดสอบได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

อ่านต่อ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยโครงสร้างข้อมูลของเอกสารรับรองและเอกสารสำแดง เลขที่ ขมธอ. 24-2563

เทคโนโลยี Self-Sovereign Identity (SSI) จะคืนอำนาจในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกลับสู่ประชาชน

Rating :
Avg: 5 (2 ratings)