TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จับมือ นิด้า จัด Focus Group ผลการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ปี 2566 เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนไทย

Digital Transformation Documents
  • 15 ก.ย. 66
  • 411

ETDA จับมือ นิด้า จัด Focus Group ผลการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ปี 2566 เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนไทย

ETDA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผลการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ปี 2566 (ครั้งที่ 1) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 ETDA

 

1_ETDA-0032.jpg
2_65F0E6ED-655B-47FD-B4D0-A009BD3A5DEA.jpg

ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ได้กล่าวถึงความสำคัญ และการพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยมิติของความเป็นอยู่ที่ดีทางดิจิทัลทั้ง 5 มิติ
1. สุขภาวะทางกาย (Physical Wellbeing)
2. สุขภาวะทางจิต (Mental Wellbeing)
3. สุขภาวะทางสังคม (Social Wellbeing) 4
4. ผลิตภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Productivity)
5. การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

จากนั้น คณะที่ปรึกษาจากนิด้า ได้แก่ 1. รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2. ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ น.ส.ไพลิน เชื้อหยก ผู้จัดการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ ได้นำเสนอถึงวัตถุประสงค์และผลการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ทั้งในมุมของการสำรวจความพร้อม ความต้องการ ผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การนำไปใช้ รวมถึงการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนไทย และกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เห็นประเด็นสำหรับการคาดการณ์อนาคตสู่การเกิดข้อเสนอแนะในระดับนโยบายที่สำคัญ
3_D97700E0-BDFC-450E-8722-32A8C4847ED0.jpg
4_D92D81D5-BF00-4A89-BC12-E6E704EE99F3.jpg
5_28A75379-70F3-46B4-B6AB-D985B2D1E0E0.jpg
6_C8459C23-EA27-4373-B7DE-FEF3BA1313D4.jpg
7_ETDA-0168.jpg
8_1B88F3F9-A3E7-4CC5-8BBD-A559D94263D7.jpg
หลังจากการนำเสนอผลการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ปี 2566 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญที่สามารถนำมาพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการตั้งรับ การกำหนดแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหา และผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)