TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ชวนร่วมงาน ก้าวแรกบริการไทย…ไร้รอยต่อ

Digital Transformation Documents
 • 02 ธ.ค. 64
 • 853

ETDA ชวนร่วมงาน ก้าวแรกบริการไทย…ไร้รอยต่อ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า)​ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน ก้าวแรกบริการไทย...ไร้รอยต่อ (1st STEP TOWARD THAILAND DIGITAL SOCIETY) เปิดตัวแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” เชื่อมทุกภาคส่วน เร่งเครื่องประเทศไทยใช้ Digital ID ให้แพร่หลาย ภายใต้มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน 3 ธันวาคมนี้

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า 
หลักสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือ Digital ID ในปี 2564 ที่กำลังจะสิ้นสุดลง หลายหน่วยงานยังรอกฎหมายลูก (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ....) ซึ่งกฎหมายแม่ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 บอกว่า การพิสูจน์และยืนยันตัวตนสามารถทำผ่านแพลตฟอร์มได้ แต่รายละเอียดว่าจะทำอย่างไรอยู่ในกฎหมายลูก ซึ่งก็น่ายินดีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เริ่มกระบวนการพิจารณากฎหมายลูกนี้แล้ว ดังนั้นอีกไม่นานเกินรอ จะมีกฎหมายลูกที่มีรายละเอียด ทำให้การใช้งาน Digital ID มีความเข้มข้นมากขึ้น 

ในปี 2565 ยังจะมีการทำงานที่เข้มข้นขึ้น ภายใต้ กรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลไอดีประเทศไทย (Thailand Digital ID Framework) ร่วมกับพาร์ตเนอร์ภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งการใช้งาน Digital ID มีการดำเนินการไปแล้ว เช่น กรมการปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน D.Dopa ทางด้านฝั่งธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งมีกฎระเบียบที่สำคัญคือเรื่อง e-KYC หรือการรู้จักลูกค้าเพื่อป้องกันการจ้างคนไปเปิดบัญชี และการฉ้อโกงทางออนไลน์ ซึ่งจะทำงานอย่างเข้มข้นกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังจะผสานความร่วมมือกับ กสทช. เพื่อให้การใช้ Digital ID สำหรับบุคคลธรรมดา เดินหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ ในส่วนนิติบุคคล กับคนต่างชาติ ในปี 2565 ก็จะเริ่มสร้างกระบวนการทำงานกับหน่วยงานที่มีความพร้อม เพื่อเข้าสู่กลไกของ Sandbox 

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการใช้งาน Digital ID ในทุกบริการของไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและทุกภาคส่วนมองเห็นภาพการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ETDA จึงเดินหน้า โครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity) ภายใต้แคมเปญ MEiD (มีไอดี) “บริการไทย...ไร้รอยต่อ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ถึงความสำคัญของ Digital ID ที่เป็นประตูสำคัญที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปสู่การทำธุรกรรมออนไลน์ ที่ง่ายดาย สะดวกสบาย มั่นคงปลอดภัย และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน พร้อมเป็นพื้นที่ของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงาน Regulator สู่การกำหนดทิศทางในการผลักดันให้เกิดการใช้งาน Digital ID ในบริบทของไทยให้สำเร็จ เพื่อเชื่อมโยงประชาชนสู่บริการดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง สอดรับกับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ด้วย “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” ซึ่งแคมเปญได้เริ่มสื่อสารไปแล้วผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
✅ https://www.facebook.com/meid.thailand/
✅ https://twitter.com/meid_thailand
✅ @meid_thailand หรือคลิก https://lin.ee/OgxNTzX
 

ก้าวแรกบริการไทย...ไร้รอยต่อ (1st STEP TOWARD THAILAND DIGITAL SOCIETY)”

นอกจากนี้ ยังจะชวนคนไทยทุกคน ร่วมเวที “ก้าวแรกบริการไทย...ไร้รอยต่อ (1st STEP TOWARD THAILAND DIGITAL SOCIETY)” ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

Invitation-Agenda-TH-Meid-3-Dec-2021-final2_web_new2.jpg

พบกับภาคส่วนสำคัญที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ฟังแนวคิดจากหน่วยงานไทย ฟังผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน และเชิญประเทศต่าง ๆ ที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้เช่นเดียวกับประเทศไทย มาเล่าว่าเขามีการดำเนินการอย่างไร ติดตามได้ ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-15.30 น. โดยมีไฮไลต์ ดังนี้

📍 Special Speech "ประเทศไทยยุคดิจิทัล ต้องเริ่มตรงไหน (1st Step towards Thailand Digital Society)" โดย รมว.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

211129_MEiD_kickoff_Minister_Face-ETDA-(1).jpg


📍 Special Speech "วิสัยทัศน์สู่ขอบเขตของดิจิทัลไอดี (Visualize Digital ID Framework)" โดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA

211129_MEiD_kickoff_Chaichana_face.jpg

📍 การเสวนาพิเศษ "ฟังเสียงไทย สร้างไอดี (Digital ID : Outside In from Thai Citizen)" โดย หัวหน้าทีมวิจัยจาก NIDA, ETDA, หน่วยงานภาครัฐที่พัฒนาระบบ Digital ID และหน่วยงานที่ใช้งาน โดย

 • ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA /ที่ปรึกษาโครงการ ETDA Sandbox
 • จิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กสทช.
 • สัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • จันทร์เจริญ เทพสุธา ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร


Panel-11-00-12-00_MEiD_ETDA.jpg

📍 การเสวนา "แนวทางความร่วมมือสู่ดิจิทัลไอดี (Build the Block : MEiD)" โดย ETDA และหน่วยงาน Regulator โดย

 • ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด รองผู้อำนวยการ ETDA
 • อรวรี เจริญพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมาย โทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)
 • วิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • วิจิตรเลขา มารมย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)


Panel-13-35-14-35_MEiD_ETDA.jpg

📍 การเสวนา "International Experience Sharing and Good Practices" ฟังประสบการณ์จากหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนา Digital ID ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดย

 • ธงชัย แสงศิริ ผู้เชี่ยวชาญ ETDA
 • Kendrick Lee, Director, National Digital Identity, Trusted Data Division, Government Technology Agency, Singapore
 • Juleigh Cook, Acting Head of Digital Identity, Digital Transformation Agency, Australia
 • David Jordan, Head of Strategy Policy and Engagement, Government Digital Service, UK
 • Joel Morro, Senior Policy and Strategy Advisor, Government Digital Service, UK


Panel-14-35-15-35_MEiD_ETDA.jpg

ถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านทาง

✅https://www.facebook.com/meid.thailand/
✅https://www.facebook.com/ETDA.Thailand

 

MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ”

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)