TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA เปิดตัวกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม ยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย

Digital Transformation Documents
 • 07 ต.ค. 64
 • 1181

ETDA เปิดตัวกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม ยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (7 ต.ค. 64) ถึง 4 พ.ย. ชวน e-Solution Provider ร่วมชิงรางวัล 3 แสนบาท พร้อมกับโอกาสเข้าร่วม ETDA Sandbox

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า)​ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด (Techsauce) พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เปิดตัวกิจกรรม “Hackathon: Finding the Best Enabler” เวทีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ e-Solution Provider ในยุคดิจิทัลทุกกลุ่มได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาร่วมประลอง แข่งขัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม หรือ โซลูชัน ด้าน e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ แก้ปัญหาการทํางานและธุรกิจให้กับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs ช่วงเช้าวันนี้ (7 ตุลาคม 2564) ผ่านทางออนไลน์
 
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่เพียงเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน แต่ยังเร่งให้องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต้องปรับตัวทรานสฟอร์มการทำงานไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อย่าง ETDA ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเกิดความเชื่อมั่นใจการใช้งาน จึงเดินหน้าผลักดันให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการทำงานอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี e-Office มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ e-Service และสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกิดการนำร่องใช้งานระบบ e-Saraban และใช้ e-Signature เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ที่รวมถึงการรับ-ส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนไปยังภาคธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการเริ่มกับกลุ่ม SMEs ไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรม “Hackathon: Finding the Best Enabler” ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs จากการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดย ETDA และ Techsauce พร้อมหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ นับเป็นอีกปรากฏการณ์สำคัญในการต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้าน e-Office ที่ขยายวงกว้างไปยังกลุ่ม SMEs และสตาร์ตอัป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีปริมาณสัดส่วนสูง เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในประเทศทั้งหมด

กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นอีกมิติของการดำเนินงานที่เข้ามาสนับสนุนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ท่ามกลางภาวะวิกฤต ที่พวกเขายังต้องการการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกันเอง เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยี e-Office สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในอนาคตต่อไป

20211002_Press_Con-ETDA-Hackathon-Finding-the-Best-Enabler_2.jpg
 
 
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs จัดขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับธุรกิจ SMEs ไทยให้พร้อมกับการทำงานในยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้กับ e-Office ที่จะเข้ามาปลดล็อกและแก้ปัญหาการทำงาน สู่การเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจสร้างโอกาสในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการผ่านกิจกรรมทางออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Series มาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม Workshop ให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย e-Office จากผู้เชี่ยวชาญและบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในการนำ e-Office มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินธุรกิจแก่ SMEs

จากการจัดงานทั้ง 3 ครั้ง มีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 บริษัท ที่สำคัญจากการสำรวจความคิดเห็นจากบริษัทที่เข้าร่วม พบว่า SMEs ไทยมีความกังวลและกำลังเผชิญกับ pain point ในหลายด้าน เช่น

 • มีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างการทำงานหรือการทำธุรกิจที่ไม่ราบรื่น
 • ขาดศูนย์กลางทางข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินงาน
 • ยังไม่มีการใช้ Digital Workplace ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือทำธุรกิจที่เหมาะสม
 • ขาดเครื่องมือ หรือ e-Tool ที่จะเข้ามายกระดับการทำงานและธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น ด้านระบบ ซอฟต์แวร์ โซลูชัน หรือ นวัตกรรม
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และมีความต้องการในการนำเครื่องมือ e-Office ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น Hackathon: Finding the Best Enabler ที่จัดขึ้น จึงเปิดโอกาสให้บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ e-Solution Provider มาร่วมแข่งขัน พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเฟ้นหาสุดยอด นวัตกรรม หรือโซลูชัน ด้าน e-Office ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs ไทย และเป็นอีกทางเลือกในการช่วยให้การเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลได้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ

นอกจากนี้ ในกิจกรรมนี้ยังผลักดันให้เกิด Use case ตัวอย่างการใช้งานนวัตกรรมโซลูชันใหม่ ๆ พร้อม ๆ กับการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนไทยและผู้ใช้งานที่เป็น SMEs เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่ง SMEs ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ยังจะได้รับสิทธิในการทดลองใช้บริการนวัตกรรมโซลูชันด้าน e-Office ฟรี จากบริษัทผู้ให้บริการที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม Hackathon และเพื่อให้เกิดการผลักดันการดำเนินงานในระยะยาว e-Solution Provider ที่ชนะการแข่งขัน จะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือโซลูชันในสนาม ETDA Sandbox เพื่อดูความสอดคล้องทั้งในด้านกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สู่การสร้างความเชื่อมั่นในการนำไปใช้งานจริงด้วย
 
อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce กล่าวว่า กิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ETDA เป็นหลักแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) (SME D Bank), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ เครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน เช่น อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) 

รบสมคร-Hackathone_960x1200-03.png

 

Hackathon: Finding the Best Enabler เปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ บริษัทที่สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันได้ผ่านทาง Link: https://bit.ly/3uF8tN8

จากนั้นทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 40 ทีม ก่อนคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่  15 พฤศจิกายน 2564

ก่อนจัดกิจกรรม Workshop ให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาและสร้างนวัตกรรม e-Solution โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ที่จะมีการจัดงานครั้งใหญ่ ในรูปแบบ Pitch Day & Business Matching ในวันที่ 30 พฤษจิกายน 2564 โดยบริษัท e-Solution Provider ที่เข้าร่วมจะได้โอกาสในการเรียนรู้ เครื่องมือ กลยุทธ์ และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร เพื่อการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้ง โอกาสในการเรียนรู้ในเรื่อง UX/UI Design, Data Management (Data Privacy), Customer Insight for Solution Development และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งความรู้เหล่านี้เหมาะสำหรับการนำไปพัฒนานวัตกรรมต่อไปได้ในอนาคต และโอกาสสุดพิเศษสำหรับผู้ชนะ จะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดกว่า 300,000 บาท พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วมการทดสอบนวัตกรรมกับโครงการ ETDA Sandbox อีกด้วย

ไฮไลต์ที่น่าสนใจใน Hackathon: Finding the Best Enabler

 • Exclusive Workshop ด้าน Customer Insight, UX Design, Data Management (Data Privacy) และ Workshop จาก AWS ที่จะมาให้ความรู้ด้านการนำ Cloud Computing มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

 • Mentoring Sessions พบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เช่น Software/ Service Reliability Expert, Data Management, Security & Data Privacy และอื่น ๆ อีกหลากหลายวงการ ตบเท้าเข้าร่วมให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรมในกิจกรรมครั้งนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

e-Solution Provider ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมสมัครได้ที่ https://bit.ly/3uF8tN8 

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

 • บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ และประสบการณ์ เชื้อชาติ/สัญชาติใดก็ได้

 • พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระหว่างโครงการ

 • ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ใน 1 ทีมจะต้องมีสมาชิก 3 - 5 คน ผู้สมัครมีรายชื่ออยู่ในทีมได้  1 ทีมเท่านั้น

 • ผู้สมัครจะต้องมีสังกัดอยู่ในหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือองค์กรเอกชน ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • นวัตกรรมที่นำเสนอต้องเป็นนวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือถูกประยุกต์จากนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว

 • เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม หรือคิดโครงการด้วยตนเอง

 • ทีมที่เข้าแข่งขันต้องนำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบ Prototype ในวันสุดท้ายของกิจกรรม Hackathon

 • สามารถเลือกนำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • 40 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งตัวแทนทีมเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกทีมเข้ารอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้ (ผ่านช่องทางออนไลน์)

 • 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งตัวแทนทีมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2564 ได้ (ผ่านช่องทางออนไลน์)

 • สมาชิกทีมต้องเข้าร่วม Pitching ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 15 มิเช่นนั้นจะมีผลต่อการให้คะแนนตัดสิน* (*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

เงื่อนไข

 • นวัตกรรมหรือโครงการที่คิดค้นต้องสอดคล้องกับโจทย์ที่ประกาศในโครงการ

 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 ทีม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 • นวัตกรรมและสิทธิ์ของผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรม Hackathon ถือเป็นของผู้เข้าแข่งขัน

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับรอบ 40 ทีม

 • ข้อมูลที่ได้รับจากแบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการและความพร้อมของทีม

 • ปัญหาที่เลือกนำมาเป็นโจทย์

 • ไอเดียที่นำเสนอ

ไทม์ไลน์การแข่งขัน Hackathon: Finding The Best Enabler  

 • เปิดรับสมัคร : 7 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 40 ทีม : 8 พฤศจิกายน 2564

 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีม : 15 พฤศจิกายน 2564

 • Openhouse & Workshop ครั้งที่ 1 : 18 พฤศจิกายน 2564

 • Workshop ครั้งที่ 2 และ 3 : 20 พฤศจิกายน 2564

 • Mentoring sessions  : 22-24 พฤศจิกายน 2564

 • Pitch Day & Business Matching : 30 พฤศจิกายน 2564

สมัครด่วนที่  https://bit.ly/3uF8tN8 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] 

หรือโทร 02-286-7646 06-4658-9500

และติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊ก Techsauce และ ETDA Thailand 

English news

Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Solution ยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)