TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

AJCCBC กับ กิจกรรมอบรมหลักสูตร “Secure Provision Training”

Cybersecurity Documents
  • 17 มี.ค. 65
  • 58

AJCCBC กับ กิจกรรมอบรมหลักสูตร “Secure Provision Training”

เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre: AJCCBC) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “Secure Provision Training” ร่วมกับสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมครั้งแรกนอกกรอบความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น

เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นไปที่การเตรียมการรับมือกับปัญหาทางไซเบอร์ต่าง ๆ ตาม 10 ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยตามโครงการของมาตรฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน ( Open Web Application Security Project 10  -  OWASP Top Ten) โดยมีประเด็นเนื้อหาในการอบรมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงของช่องโหว่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามโหว่นั้นๆ และการป้องกันช่องโหว่ ถือเป็นการอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับในองค์กรต่างๆ   ทั้งนี้ ตัวอย่างการเตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีการนำเสนอในการอบรม เช่น การเตรียมพร้อมมือกับการโจมตีโดยแทรกคำสั่งการโจมตีโดยแทรกคำสั่ง (Injection) หรือการโจมตีผ่านทางสิทธิ์ขอบัญชีของผู้ใช้ในระบบ (Broken Access Control) เป็นต้น

โดยการอบรมครั้งนี้ยังคงจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยมีบุคลากรจากภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับสาขางานของตนและสำหรับแนวความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับภูมิภาค
ติดตามภาพบรรยากาศย้อนหลังและความเคลื่อนไหวกิจกรรมดีๆ จาก AJCCBC ได้ที่ Facebook AJCCBC

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)