TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดี #TeamAster คว้าชัย “Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์” ลุ้น ETDA จัดปีต่อไป

ETDA LOCAL DIGITAL Documents
  • 13 ก.ย. 64
  • 1420

ยินดี #TeamAster คว้าชัย “Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์” ลุ้น ETDA จัดปีต่อไป

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดแข่งขัน ETDA Business Hackathon“CRAFT IDEA  พาชุมชน โกออนไลน์” เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ 10 ทีมสุดท้ายประลองไอเดียเข้มข้น เฟ้นหาสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ในที่สุด ทีม Aster (แอสเตอร์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลรวมนับแสนบาท พร้อมโอกาสร่วมพัฒนา พาสินค้า บริการชุมชนโกออนไลน์อย่างยั่งยืน

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เนื่องในพิธีประกาศผลรางวัลชนะเลิศกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มุ่งเน้น การพัฒนากำลังคน (Workforce) ด้านดิจิทัลควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีและบริการด้านดิจิทัล สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลฯ โดยหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าดำเนินงานเพื่อวางโครงสร้างด้านสารสนเทศและปูฐานความรู้ สู่การเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ราคาถูก ชุมชนเข้าถึงได้ง่าย ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมส่งเสริมการพัฒนา เมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand) เพื่อสร้างเมืองยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ และสานต่อ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนกว่า 500 แห่งทั่วประเทศและมีแผนขยายไม่น้อยกว่า 2,520 แห่งในอนาคต

รมว. กล่าวต่อไปว่า ETDA นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งการขับเคลื่อนภาครัฐสู่บริการ e-Service การสนับสนุนภาคเอกชนที่ให้บริการ Digital Service และการสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคประชาชน ในการเลือกใช้บริการทางออนไลน์ที่มีมาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

ตลอดจนร่วมพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
เช่น

  • การสร้างองค์ความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ ผ่านการจัดทำหลักสูตร EASY: e-COMMERCE เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ และผู้สนใจ สามารถเรียนได้ผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงาน ก.พ. และสามารถสอบขอใบรับรองสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  • การสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชน ควบคู่กันไปด้วยการดำเนินโครงการ Internet for Better Life ที่ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ กลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ รวมทั้งจัดหลักสูตรทางออนไลน์ มากว่า 3 ปี โดยล่าสุด ได้เตรียมปล่อยหลักสูตร Digital Citizen ซึ่งอิงตามกรอบของสถาบันระดับโลก DQ Institute เพื่อยกระดับความฉลาดดิจิทัลของคนไทยให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จนมาถึงโครงการ Business Hackathon กับกิจกรรม “Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์” ที่ ETDA จัดขึ้นครั้งนี้ จะไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมที่เฟ้นหาเพียงสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดต่อยอดในการผลักดันแนวทางการทำธุรกิจเพื่อชุมชนและคนทุกกลุ่มที่จะสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ พร้อม ๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ได้สะท้อน ให้เห็นว่า “คน” ที่มีศักยภาพและความสามารถ ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ขณะเดียวกันการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล (IMD World Digital Competitiveness Ranking) ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 39 ของโลก ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2562 ซึ่งยังจำเป็นต้องพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น การฝึกอบรม การศึกษา ทัศนคติการปรับตัว และความคล่องตัวทางธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การส่งเสริมภาคธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งผลักดัน เพื่อขยับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นด้วย

ขณะที่ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA  กล่าวว่า ETDA Business Hackathon “CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์” ถือเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมากจากโครงการโค้ชดิจิทัลชุมชนที่ ETDA ได้ลงพื้นที่พัฒนาทักษะด้านอีคอมเมิร์ซแก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศให้พวกเขากลับไปเป็นโค้ชส่งต่อความรู้แก่คนในครอบครัว และคนในชุมชนของตนเองได้

กิจกรรม “CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์” เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เหล่าโค้ชดิจิทัลชุมชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้มาประลองไอเดียในการสร้างแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซต่อยอดพาสินค้าและบริการชุมชนโกออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ สู่การเป็นต้นแบบหรือโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชนที่นำไปพัฒนาต่อยอดขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยเหล่าโค้ชดิจิทัลและทีมคนรุ่นใหม่ เกิดการนำไปปฏิบัติใช้จริงและกลายเป็นแผนธุรกิจฯ ที่ทุกคนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

ตั้งแต่ดำเนินกิจกรรมในรอบคัดเลือก มีทีมโค้ชดิจิทัลชุมชนและคนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันกว่า 200 ทีม โดยคณะกรรมการรอบคัดเลือกได้คัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายที่มีผลงานเข้าตา และได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในรูปแบบ Business Hackathon และ Pitching กันต่อในรอบชิงชนะเลิศนี้ ระหว่าง วันที่ 8-9 กันยายนที่ผ่านมา

ทั้ง 10 ทีมสุดท้ายได้ร่วมสร้างสรรค์แผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชนกันอย่างเข้มข้น ภายใต้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งจากในและนอก ETDA เองที่มาร่วมลับคมไอเดียตลอด 2 วัน และทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการร่วมกันคิดของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้แข่งขันยังได้มีการนำแนวคิดของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างน่าสนใจภายใต้บริบทของไทยและการคำนึงถึงปัจจัยทางด้านตลาดทางออนไลน์ด้วย       

สำหรับรอบตัดสิน​ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้เปิดโอกาสให้ทุกทีมได้นำเสนอผลงานแผนธุรกิจฯ รวมถึงแนวคิดในการเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์แผนธุรกิจทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ สุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  อัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ มีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA

เกณฑ์การพิจารณาในการแข่งขันในรอบสุดท้ายจะมีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น แนวคิดธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19) ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างเรื่องรายได้ คุณภาพชีวิต และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของชุมชน นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความเหมาะสมของโมเดลธุรกิจกับวิถีชุมชนไทย การใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ควบคู่ไปกับวิธีการนำเสนอที่มีความดึงดูด และน่าสนใจ 

20210910_Winner_Craft_Idea2.JPG

ผลจากการตัดสินร่วมกันของคณะกรรมการทุกท่าน คือ
  • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีม Aster จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีม Energen จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีมชิบะคุง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนอีก 7 ทีมที่เหลือ ได้แก่ ทีม 4 Husman marketing จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม OMENTITES จากมหาวิทยาลัยมหิดล ทีม WAIROONIE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม Winner Winner จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีม ชายสี่บะหมี่โหน่ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม ผีเสื้อ 4 ตัว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ทีม วาโนะคุนิ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ตัวแทนน้อง ๆ จากทีม Aster ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กับผลงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนุนทอดหมู่ 10 ธุรกิจขนุนทอด ตราทองประเสริฐ กล่าวว่า การได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ต้องใช้ความคิด ใช้ประสบการณ์ และทุก ๆ อย่างที่ได้ศึกษา มาต่อยอดกับกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ และอยากให้รุ่นน้องในอนาคต ได้มีโอกาสเข้ามาทำกิจกรรมดี ๆ แบบนี้

20210910_Winner_Craft_Idea4.jpg

กิจกรรมในปีนี้ถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก และ ETDA เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนไทยได้จริง สำหรับในปีต่อไป ETDA จึงวางแผนในการผลักดันการดำเนินงานในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง 

20210910_Winner_Craft_Idea3.JPG

Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ กับแนวคิดธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนไทย

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)