TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จับมือ MI พร้อมพันธมิตร ร่วม Workshop  ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ด้านความปลอดภัยของ e-Commerce ในไทย

e-Commerce Documents
  • 15 พ.ย. 66
  • 54

ETDA จับมือ MI พร้อมพันธมิตร ร่วม Workshop ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ด้านความปลอดภัยของ e-Commerce ในไทย

30 ตุลาคม 2566 - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ข้อเสนอแนะในการสร้างระบบนิเวศน์ด้านความปลอดภัยของการซื้อขายออนไลน์ในประเทศไทย"  ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการค้าออนไลน์ในปัจจุบันทั้งในส่วนภาครัฐบาลและภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการแก้ไขปัญหาในการซื้อขายออนไลน์อย่างไรให้มีความปลอดภัยและมีความโปร่งใส

S__13901880_0.jpg
S__13901879_0.jpg

Workshop ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายออนไลน์ และภาคประชาชนในอุตสาหกรรม e-Commerce ได้เข้ามาหารือ และร่วมกันออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงมีการเสนอแนวทางในการจัดทำรายงานความโปร่งใส (Transparency Report) เพื่อให้เกิดแนวทางในการกำหนดเรื่องปัญหาการร้องเรียนออนไลน์ รวมถึงการจัดการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ ปัญหาด้านคอลเซ็นเตอร์ โดยจะนำผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนานโยบายและมาตรการในอนาคต
S__13901920_0.jpg
S__13901922_0.jpg

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)