TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

เรื่องเล่ากลุ่มโรงเรียน ทสรช. ตอน โรงเรียนสร้างอาชีพ อีคอมเมิร์ซสร้างโอกาส

e-Commerce Documents
  • 18 มี.ค. 63
  • 838

เรื่องเล่ากลุ่มโรงเรียน ทสรช. ตอน โรงเรียนสร้างอาชีพ อีคอมเมิร์ซสร้างโอกาส

คำบอกเล่าจากคณะคุณครูผู้ดูแลโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่การดำเนินการระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2559) จนถึงปัจจุบัน

สถานศึกษาแห่งโอกาสและการสร้างอาชีพ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สถานศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กจากชนเผ่าต่าง ๆ กว่า 11 ชนเผ่า ได้แก่ ม้ง เมี่ยน ลัวะ ลาวบ้านโคก พื้นราบ ไทยยวน ไทยพวน ไทลื้อ ขมุ ถิ่น และมลาบรี ทำให้เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งเน้นที่การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากการเรียนรู้ในวิชาสามัญ ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการสอนวิชาชีพต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น วิชาการผลิตเครื่องเงิน วิชาคหกรรมสาขาอาหารและโภชนาการ วิชาหัตถกรรมพื้นบ้าน ช่างมัดย้อม ช่างไม้ นวดแผนไทย เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน

77326321_762676994144375_626655227637923840_n.jpg 29027805_395703570841721_8790516754498453504_n.jpg

(ภาพผลงานสินค้าของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านที่มา - เฟซบุ๊กแฟนเพจ: PhanDoi56 - ปั้นดอย 56)

“ปั้นดอย 56” ศูนย์รวมทักษะและผลิตภัณฑ์จากสองมือ

เมื่อนักเรียนมีความชำนาญจนสามารถผลิตสินค้าจากทักษะอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้เปิดสอน ทางโรงเรียนจึงได้นำสินค้าเหล่านั้นมาจัดจำหน่าย เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ให้แก่ผู้ที่สนใจบอกต่อแบบปากต่อปาก รวมถึงการเข้าร่วมออกบูทในงานต่าง ๆ จนในที่สุดก็เกิดเป็นแบรนด์ ปั้นดอย 56 จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เครื่องเงินน่าน ผ้าทอน่าน กาแฟน่าน ผ้ามัดย้อมคราม ฯลฯ    

“พอเราเข้าร่วมโครงการการใช้ไอซีทีเพื่อสร้างรายได้  ทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย”

  • ครูสุนิตา ไชยชนะ (ครูผู้ดูแลโครงการประจำ)
week4(1).jpg

ขยายโอกาสสร้างรายได้ ด้วย อีคอมเมิร์ซ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เพื่อนำสินค้าของนักเรียนขายผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 โดยครูและนักเรียนภายในโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานการขาย การตลาดออนไลน์ เช่น การสร้างเรื่องราวให้แก่สินค้าให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า การถ่ายภาพสินค้าให้โดดเด่น การจัดทำโลโก้สินค้าให้มีเอกลักษณ์ ส่งผลให้สินค้า ปั้นดอย 56 เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ทางโรงเรียนได้อย่างน่าพอใจ

 “หลังจากเข้าสู่โครงการนักเรียนมีความสนใจในเรื่องไอซีทีมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจออนไลน์เพราะเป็นการต่อยอดความคิดของนักเรียนโดยมีเราร่วมส่งเสริมเขา”
  • ครูภิรญา สอนศิริ (ครูผู้ดูแลโครงการประจำ)


รู้หรือไม่?
  • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สามารถทำยอดขายได้ติดอันดับ TOP 3 ของโรงเรียนขายดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ทสรช. ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
  • ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรมของโครงการในระยะที่ 1 (ส.ค. 59 - ม.ค. 60) โรงเรียนสามารถสร้างรายได้กว่า 2,410 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์
  • ในการร่วมกิจกรรมของโครงการระยะที่ 2 (ก.ย. 60 - ม.ค. 61) โรงเรียนสามารถก้าวกระโดดเป็นโรงเรียนที่สามารถสร้างรายได้ได้สูงสุดอันดับที่ 1 คิดเป็นมูลค่า 55,890 บาท

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)