TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ADTE

ADTE Consulting Service Documents

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ

 
Consult Service คือ บริการให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะพร้อมรับฟังความต้องการและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิคเฉพาะที่ สพธอ. (ETDA) เชี่ยวชาญ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

โดยครอบคลุม: ด้านกฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและในการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านการสร้างนวัตกรรมหรือบริการด้านดิจิทัล และด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

สพธอ. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากฎหมาย มาตราฐาน ตลอดจนมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาเรียนรู้นวัตกรรมอยู่เสมอ จากโครงการสำคัญ เช่น โครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox) สถาบันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (ADTE) การพัฒนาระบบสารบรรณสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และอื่น ๆ เราจึงสามารถให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ บริบทการใช้งาน คุณลักษณะของระบบฯ ระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากร และความต้องการทางธุรกิจของคุณ
 
digital_law_tumb.jpg
eDoc_tumb.jpg
ID_tumb.jpg

menu

เกี่ยวกับ Digital Consulting Service
เกี่ยวกับ Digital Consulting Service
บริการของเรา
บริการของเรา
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ขั้นตอนการขอรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
Knowledge Sharing
Knowledge Sharing