TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Workforce & Literacy

รู้จัก EDC Documents

รู้จัก EDC

leadgraphic.png

ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน โลกออนไลน์กลับไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป ดูได้จากข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การสร้างความรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันให้กับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างเยาวชน และผู้สูงอายุ จึงเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ ETDA ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยที่ ETDA ได้มีการสำรวจ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มเยาวชน และผู้สูงอายุที่มาลำดับต้นๆ จึงได้นำมาสู่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการทำงานในระยะแรก​

โดย ETDA ได้มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการ Internet for Better Life หรือ IFBL (ไอ เอฟ บี แอล) มาตั้งแต่ปี 2561 ที่มุ่งถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะคนไทย เยาวชนและผู้สูงอายุให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่ถ่ายทอดอบรมโดย เจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงการผลิตสื่อเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น อินโฟกราฟิก และต่อมาได้มีการต่อยอดจนเกิดเป็นหลักสูตร “การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต” หรือ “ETDA Digital Citizen” (EDC) เพื่อเป็นคู่มือในการเดินหน้าพัฒนาคนไทยให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

index_info-(1).jpg

ในปี 2564 ETDA จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ IFBL (ไอ เอฟ บี แอล) สู่ EDC หรือ ETDA Digital Citizen เพื่อรวบรวมความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับคนไทย เพราะการที่เราจะรู้เท่าทันได้นั้น เราต้องรู้จักและเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างรอบๆ ตัวเราในโลกดิจิทัล เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การสื่อสาร การจัดการความปลอดภัย และการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เป็นต้น

จากหลักสูตร EDC หรือ ETDA Digital Citizen ในปี 2565-2566 ETDA เปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเรียนรู้ อบรม ยกระดับทักษะและศักยภาพ สร้างความพร้อม ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้หลักสูตร ETDA Digital Citizen Trainer กับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล สู่การเป็นเทรนด์เนอร์ดิจิทัล ที่จะคอยทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ให้กับคนกลุ่มเป้าหมายของ EDC แต่ละคน รวมถึงคนในชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายในการสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพในอนาคต

และในปี 2566 ETDA ยกระดับโปรแกรม ETDA Digital Citizen หรือ EDC สู่กิจกรรมการแข่งขัน EDC Pitching ปีแรก ในหัวข้อ “Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งแผนไอเดีย ที่สะท้อนถึงแนวทางการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์สุดเจ๋ง ที่ใช่ สำหรับ คนไทยให้พร้อม ท่องโลกดิจิทัลอย่างมั่นใจปลอดภัย

EDC ยินดีเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ในชีวิตคุณทุกคน เรายินดียืนเคียงข้างคนไทยทุกคน แล้วเราจะมาปลดล็อคข้อจำกัดทางเทคโนโลยีดิจิทัลไปด้วยกัน สามารถติดตามความคืบหน้าของ EDC ได้แบบอัปเดตผ่านทางเฟซบุ๊ก ETDA Thailand

EDC_introduce_target.png

Contact.jpg