TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Workforce & Literacy

รู้จัก ETDA Local Digital Coach (ELDC) Documents

สร้างกำลังคนดิจิทัล พัฒนาชุมชนวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน

KV.png

ETDA LOCAL DIGITAL COACH (ELDC) เป็นโปรแกรมหนึ่งของ ETDA ที่มุ่งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลให้มีความรู้และทักษะดิจิทัลในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลระดับพื้นฐาน รวมถึงการทำ e-Commerce ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการต่อยอดในอนาคต

​ กลุ่มเป้าหมายของ ELDC จะมีทั้งนักศึกษา บัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ ประชาชนที่สนใจในการ Upskill โดยผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามที่ ELDC กำหนดจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์​ ในการลงพื้นที่โดยตรง มีการสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการร่วมพัฒนาสินค้าหรือบริการในชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเป็น Business model สำหรับการเพิ่มรายได้ การขยายกลุ่มลูกค้า ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชนได้จริง และในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปีี ทาง ELDCก็จะมีเวทีสำหรับโค้ชดิจิทัลชุมชน ภายใต้โปรแกรม ELDC และชุมชนที่สนใจ เข้าร่วมแคมเปญเพื่อการนำเสนอแผนธุรกิจออนไลน์เพื่อยกระดับชุมชน (Local Business Pitching) ซึ่งมีการจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา พร้อมการต่อยอดให้เกิดโมเดลการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด Sustainable Enterprise หรือการทำธุรกิจที่ยั่งยืน​

Intro_pic.png

ปี พ.ศ. 2563 ทาง ETDA เริ่มทำโครงการร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) กับการช่วยพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างรายได้ผ่านออนไลน์ (e-Commerce) ที่เริ่มต้นจาก 17 ชุมชน โดยกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีโค้ชดิจิทัลแต่จะเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ ETDA โดยตรง​

ในปีเดียวกันเพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ชุมชนมากขึ้น จึงมีไอเดียที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี เข้ามาร่วมเป็น “โค้ชดิจิทัลชุมชน” เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน โดยการดำเนินงานร่วมกับ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้นำไปสู่การต่อยอดการดำเนินงานจนมาถึงปัจจุบัน

ELDC_introduce_target.png

ETDA ยังมุ่งเน้นการสร้างโค้ชดิจิทัลทุกๆ ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่จะมีโค้ชดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะจะช่วยให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ETDA จึงอยากเชิญชวนทุกคนที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมชุาชนร่วมกัน สามารถติดตามความคืบหน้าของ ELDC ได้ผ่านเฟซบุ๊ก ETDA Thailand​

ELDC-COntact-US.png