TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย Documents

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย


ETDA เข้าร่วมจัด Young Safe Internet Leader Cyber Camp ปี 4 ร่วมกับพันธมิตรสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น dtac และ Cisco ในรูปแบบ Metaverse สำหรับเยาวชน ม.ปลาย จัดการกับปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ภัยออนไลน์

ETDA ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้ เร่งสร้างภูมิให้เยาวชนไทย รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

ETDA จับมือ Dek-D เปิดโปรเจก ETDA Digital Citizen Trainer ปั้นคนไทย สู่เทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม

ETDA-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์-อสมท จับมือจัดค่ายออนไลน์ “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” Virtual Camp ยกระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ในครอบครัว ชุมชน สังคม ครั้งแรกกับ Virtual Camp ค่ายออนไลน์แนวใหม่ เรียนรู้ แบบ Hybrid และ InnovActive Learning จากที่บ้าน สู่การเป็นเครือข่ายสร้างสังคมปลอดข่าวปลอม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

ETDA นำทีมพร้อมด้วยความรู้ที่เป็นไฮไลท์จากหลักสูตร EDC บรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ “การพัฒนาสื่อสารเรียนรู้ และองค์ความรู้ ให้เท่าทันเทคโนโลยี และการพัฒนาในรูปแบบ Learn & Play” ภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ของกรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

ETDA เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาครูผู้สอนหลักสูตรความเป็นพลเมืองดี คุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในภาคอีสาน 27 โรงเรียน