TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้ เร่งสร้างภูมิให้เยาวชนไทย รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

Digital Citizen Documents
  • 25 มี.ค. 65
  • 1055

ETDA นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้ เร่งสร้างภูมิให้เยาวชนไทย รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions  Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ แก่เด็ก เยาวชน ผู้สนใจ กว่า 110 คน ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC 
AD4A2298.jpg
นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ETDA พร้อมด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกระทรวงศึกษาธิการ นำทีมวิทยากร จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ETDA Digital Citizen” เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภายใต้หลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC  เพื่อการสร้างความตระหนัก เสริมศักยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ให้แก่ เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเนินมะปราง มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom มีเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน รวมทั้งหมด 110 คน ซึ่งเนื้อหาที่ทีมวิทยากรนำมาสอนจะคลอบคลุมตามกรอบหลักสูตร ETDA Digital Citizen ที่ครบทุกมิติ ใน 5 ด้านที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) และการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) ผ่านรูปแบบการอบรมที่ไม่เน้นแค่ทฤษฎี แต่ยังสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม เครื่องมือ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น โปรแกรม Kahoot, Multimeter พร้อมสอดแทรกคำและประโยคสำคัญๆ ที่ง่ายต่อการจดจำและการนำไปใช้ เช่น “ไม่ซ้ำ ไม่ง่าย ไม่บอก” วิธีการรักษา PASSWORD แบบปลอดภัย หรือ “Stop, Tell, Del(ete), Strong” กับวิธีการรับมือจากการถูก Cyberbullying เป็นต้น ซึ่งจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนผลปรากฏว่า ผู้เข้าอบรมกว่า 80%  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ การอบรมภายใต้หลักสูตร ETDA Digital Citizen ถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยปูฐานความรู้  สร้างเกาะป้องกันให้กับ เด็ก เยาวชนและคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม ห่างไกลจากภัยคุกคามที่แฝงตัวมากับโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่นับวันจะมีแนวโน้มพบมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสถิติของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ หรือ 1212 ETDA พบว่า ภาพรวมปี 2564 มีเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์รวมกว่า 54,348 ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปี 2563 ที่มี 44,159 ครั้ง

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ อยากจะเข้ามาเรียนรู้หรือนำหลักสูตร ETDA Digital Citizen ไปใช้ในการจัดกิจกรรมอบรม เพื่อร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ ETDA Thailand หรือ Line OA : @edctrainer และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ ETDA Digital Citizen (EDC) 

AD4A5826-(2).jpgAD4A5798-(1).jpgAD4A5816-(1).jpg
 

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)