TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

e-Standard Documents
  • 27 ม.ค. 66
  • 1502

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Certificate) เพื่อกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การลงลายมือชื่อ การตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบรับรองแพทย์ในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) และ JSON (JavaScript Object Notation) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) และเพื่อใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบรับรองแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 
ข้อเสนอแนะมาตรฐาน ฯ ดาวน์โหลด

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 34-2566

Icon_PDF.png

Message Package for Medical-Certificate

iconsMessagePackage-(1).png

สามารถดู รายการของข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ETDA Recommendation) ทั้งหมด ได้ที่ ETDA Recommendation

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)